Prospectus

nl en

History & Anthropology of Africa: Labour Migration in Southern Africa

Course
2016-2017

Toegangseisen

Voor studenten Geschiedenis: De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Belangrijke informatie voor studenten Geschiedenis
Let op: dit BA Werkcollege is bestemd voor studenten die in het voorgaande studiejaar het BA Werkcollege uit het tweede semester dat is gekoppeld aan het Kerncollege Global Connections niet hebben gehaald. Het kan niet worden gekozen als BA Werkcollege uit het eerste semester dat is gekoppeld aan Kerncollege Grenzen van de Macht.

De inschrijving is anders dan gebruikelijk.

De student(e) neemt contact op met de studiecoördinator.

 • Voor studenten van wie de achternaam begint met A t/m I is dat de heer Jaap de Witte.

 • Voor studenten van wie de achternaam begint met J t/m Z is dat mevrouw Els Woestenburg

De studiecoördinatoren plaatsen de student(e) vervolgens in het college, als hij/zij aan de voorwaarden voor deelname voldoet.

Beschrijving

Arbeidsmigratie heeft een blijvende en doordringende impact op de samenlevingen van zuidelijk Afrika gehad. Het is een van de, zo niet de meest belangrijke thema’s in de geschiedenis van Afrika in de laatste 350 jaar. De oprichting van een koloniale samenleving aan de Kaap vanaf 1652, leidde tot de ontwikkeling van een economie die (in ieder geval tot 1973) aan een structureel tekort aan arbeid leed. Hedendaags Zuid-Afrika is gebouwd en ontwikkeld door arbeidsmigranten, en grote delen van de economie blijven afhankelijk van arbeidsmigranten, waarvan velen van buiten Zuid-Afrika komen.

Het tekort aan arbeidskrachten dat de pre-industriële economie van Zuid-Afrika kenmerkte voor 1870, werd verergerd met de ontdekking van diamanten en de verdere ontwikkeling van een industriële economie gebaseerd op mijnbouw. De ontwikkeling van industriële mijnbouw leidde tot een dramatische toename van mensen die allemaal naar Zuid-Afrika trokken. Vanuit heel zuidelijk Afrika trokken mensen, vooral mannen, naar de mijnen op zoek naar winst, status en mannelijkheid.

Vele historici hebben door de jaren heen gewerkt aan een alsmaar groter wordende corpus van literatuur dat zich specifiek bezig houdt met arbeidsmigratie in zuidelijk Afrika. Historici hebben geprobeerd om de sociale, culturele, economische en politieke geschiedenis van arbeidsmigranten te onderzoeken en te ontwikkelen. Onderzoek naar arbeidsmigranten in Zuid-Afrika heeft zich consequent gericht op de twee thema’s van macht en verbindingen. In dit seminar zullen de studenten omgaan met de geschiedenis van arbeidsmigranten in Zuid-Afrika door middel van het lezen en actief bespreken van een aantal geselecteerde teksten, primaire bronnenmateriaal en aanvullende literatuur. Naast het omgaan met geschreven bronnen, zullen studenten ook worden aangemoedigd om te werken met allerlei niet geschreven bronnen, variërend van schilderijen en foto’s naar muziek en dans.

Dit BA Werkcollege is als onderdeel van de studie Geschiedenis gekoppeld aan het Kerncollege ‘Global Connections’ (sem. II – zie hierboven bij Toegangseisen)

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

De student kan:

 1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
 2. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
 3. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
 4. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.
 5. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen: dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500.
 2. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het combineren van historiografische debatten met empirisch onderzoek in primaire bronnen en/of het verbinden van gescheiden historiografische tradities door middel van innovatieve vraagstelling.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 1. Reflecteert op het gebruik van niet-geschreven historische bronnen in de literatuur; *9. Ontwikkelt kennis en inzicht in de geschiedenis van Zuid-Afrika.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Maken opdracht(en): 12 uur

 • Bestuderen van de cursus literatuur: 7 × 10 uur = 70 uur

 • Voorbereiding van presentaties en colleges: 12 × 5 uur = 60 uur

 • Schrijven werkstuk, inclusief bestuderen literatuur: 144 uur

Toetsing

Instructie:
Hieronder geeft u aan:
1. de wijze van toetsing in uw college, met de leerdoelen die aan de toetsen zijn gekoppeld. Let daarbij op het volgende: – Verwijs s.v.p. naar de nummering van de leerdoelen in het bovenstaande invulveld ‘Leerdoelen’. – Enkele algemene leerdoelen zijn al ingevuld. Wijzig daar s.v.p. niets aan. – De toetsing moet alle hierboven geformuleerde leerdoelen dekken, dus inclusief de samenwerkingsopdracht.
2. de weging van de verschillende toetsonderdelen t.b.v. het eindcijfer en eventuele aanvullende eisen voor het verkrijgen van een voldoende. Binnen de opleiding is het gangbaar dat het werkstuk voor 60 tot 70% meeweegt in de eindbeoordeling.
3. de herkansingsmogelijkheid – deze is gestandaardiseerd. Wijzig daar s.v.p. niets aan.

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2-4, 8-9

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-4, 8-9

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 5, 8-9

 • Opdracht 1 (Actieve participatie in colleges blijkend uit een wekelijkse A4 samenvatting van het voor geschreven stof)
  Getoetste leerdoelen: 2, 5, 8-9

 • Opdracht 2 (Het vinden van bronnen anders dan geschreven die betrekking hebben op de voorgeschreven stof)
  Getoetste leerdoelen: 2, 3, 5, 8-9

 • Opdracht 3 (Het presenteren van een referaat dat als basis dient voor het te schrijven werkstuk)
  Getoetste leerdoelen: 1-9

Weging

Werkstuk: 50%
Mondelinge presentatie: 10%
Participatie: 20%
Opdracht 1: 10%
Opdracht 2: 5%
Opdracht 3: 5%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor de deadline voor het inleveren van de werkstukken zie overzicht deadlines

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Voor de deadline zie overzicht deadlines

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor: - beschikbaar stellen van literatuur

 • opdrachten

 • mededelingen

Literatuur

Teksten zullen beschikbaar worden gesteld op Blackboard en voorhanden zijn in fysieke vorm in de bibliotheek van het Afrika Studie Centrum.
h3. Aanmelden

Let op: De inschrijving verloopt anders dan gebruikelijk.

Dit BA Werkcollege is bestemd voor studenten die in het voorgaande studiejaar het BA Werkcollege uit het tweede semester dat is gekoppeld aan het Kerncollege Global Connections niet hebben gehaald. Het kan niet worden gekozen als BA Werkcollege uit het eerste semester dat is gekoppeld aan Kerncollege Grenzen van de Macht.

De student(e) neemt contact op met de studiecoördinator.

 • Voor studenten van wie de achternaam begint met A t/m I is dat de heer Jaap de Witte.

 • Voor studenten van wie de achternaam begint met J t/m Z is dat mevrouw Els Woestenburg

De studiecoördinatoren plaatsen de student(e) vervolgens in het college, als hij/zij aan de voorwaarden voor deelname voldoet.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Prof. dr. Jan Bart Gewald

### Opmerkingen

Geen