Prospectus

nl en

Onderzoeksgroep Nederlands als Tweede Taal: de verwerving van prosodie

Course
2016-2017

Toegangseisen

Afgeronde BA met taalkundespecialisatie, basiskennis van tweedetaalverwerving.

Beschrijving

In deze onderzoeksgroep wordt een onderzoeksobject gekozen binnen het gebied van de tweedetaalverwerving, waarbij de studenten een actieve rol spelen bij de precieze formulering van de onderzoeksvraag en de uitwerking van die vraag in een in korte tijd uit te voeren experimenteel onderzoek. Centraal zal staan de verwerving van een prosodisch aspect van het Nederlands als tweede taal (NT2), zoals woordklemtoon, zinsaccent, intonatie, frasering, etc. Een mogelijke onderzoeksvraag is de volgende: in hoeverre tast foutgeplaatste woordklemtoon de begrijpelijkheid van het Nederlands als tweede taal aan?

Leerdoelen

 • Het verwerven van kennis op het gebied van de verwerving van (prosodische) aspecten van het Nederlands als tweede taal

 • De deelnemers krijgen inzicht in de problematiek van opzet en uitvoering van onderzoek naar tweedetaalverwerving

 • Training van de vaardigheid in het doen van verslag van wetenschappelijk onderzoek

Rooster

Zie Rooster MA Neerlandistiek

Onderwijsvorm

werkcollege, aanwezigheid verplicht

Studielast

Totale studielast 280 uur, waarvan
College-uren: 26 uur
Bestuderen literatuur, voorbereiding referaten: 60 uur
Opzet en uitvoering onderzoek: 114
Schrijven afsluitende nota: 80 uur

Toetsing

 • referaat, mondelinge presentaties, bijdrage aan colleges (30%)

 • werkstuk (70%)

In het geval van een onvoldoende (lager dan een 5,5) kan het werkstuk herkanst worden.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het verstrekken van een uitgebreide collegebeschrijving;

 • het op de hoogte houden van studenten van lopende zaken;

 • het verstrekken van studiemateriaal;

Literatuur

Bestuderen voor het eerste college: Anderson-Hsieh, J., R. Johnson & K. Koehler (1992) The relationship between native speaker judgments of nonnative pronunciation and deviance in segmentals, prosody, and syllable structure. Language Learning 42, 529-555.

Verdere literatuur (NB lijst is niet volledig):

 • Caspers, J. & O. Kepinska (2011) The influence of word-level prosodic structure of the mother tongue on production of word stress in Dutch as a second language. In: W.S. Lee & E. Zee (eds.) Proceedings of the 17th International Congress of Phonetic Sciences, 420-423.

 • Bent, T., A.R. Bradlow & B.L. Smith (2007) Segmental errors in different word positions and their effects on intelligibility of non-native speech, All’s well that begins well. In O.S. Bohn & M.J. Munro (eds) Language experience in second language speech learning. Amsterdam: John Benjamins, 331– 347.

 • Caspers, J. & K. Horłoza (2012) Intelligibility of non-natively produced Dutch words: Interaction between segmental and suprasegmental errors. Phonetica 69, 94-107.

 • Cutler (2005) Lexical stress. In D.B Pisoni & R.E. Remez (eds) The handbook of speech perception. Oxford: Blackwell, 264-289.

 • Field, J. (2005) Intelligibility and the listener: the role of lexical stress. Tesol Quarterly 39: 399–423.

 • Michaux, M.-C. & J. Caspers (2013) The production of Dutch word stress by francophone learners. In: P. Mertens & A.C. Simon (eds.) Proceedings of the Prosody-Discourse Interface 2013 (IDP-2013), Leuven, 89-94.

 • Michaux, M.-C, J. Caspers, V. van Heuven & Ph. Hiligsmann (2015) Effects of hearing an incorrect stress on word naming in Dutch by Francophones. Proceedings of the 18th Congress of Phonetic Sciences (ICPhS 2015), University of Glasgow: Glasgow.

 • Munro, M.J. & T.M. Derwing (1995) Processing time, accent, and comprehensibility in the perception of native and foreign accented speech. Language and Speech 38, 289-306.

 • Munro, M.J. & T.M. Derwing (1999) Foreign accent, comprehensibility, and intelligibility in the speech of second language learners. Language Learning 49 (suppl. 1), 285-310.

 • Munro, M.J. (2008) Foreign accent and speech intelligibility. In J.G. Hansen Edwards & M.L. Zampini (eds) Phonology and second language acquisition (pp.193-218). Amsterdam, John Benjamins.

 • Rietveld, A.C.M. & V.J. van Heuven (2009, 3e herziene druk) Algemene fonetiek. Bussum: Coutinho. Hoofdstuk 12, Prosodie I: Functies (p. 277-298) en hoofdstuk 13, Prosodie II: Vormen (p. 297-302). [2e editie is te vinden op website universiteit onder Phonetics]

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Let op: studenten die geen Nederlands studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Dr. J. Caspers
Naam docent: Dr. J. Caspers

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/neerlandistiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, eerste verdieping kamer 101A. Tel. 071-527 2604.

Opmerkingen

Niet van toepassing