Prospectus

nl en

Moot Court Competition Administrative Law

Course
2016-2017

Toegangseisen

Met goed gevolg afgelegd hebben van Inleiding Bestuursrecht (Ba-1) en Bestuursrecht (Ba-2).

Beschrijving

Het vak behelst het in teamverband voorbereiden en voeren van een bestuursprocesrechtelijke procedure. Na de schriftelijke voorbereiding van uw processtukken volgt het mondelinge gedeelte, bestaande uit het eigenlijke pleiten tijdens de finaledag die jaarlijks in mei wordt georganiseerd door de Vereniging voor bestuursrecht (VAR). De casus van het vak betreft steeds een actueel en inhoudelijk uitdagend bestuursrechtelijk onderwerp en vergt veel zelfstandig onderzoek. Deelname aan het vak vindt plaats onder intensieve en persoonlijke begeleiding van deskundige en praktisch ervaren medewerkers van de afdeling staats- en bestuursrecht.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Oefenen in het opstellen van bestuursrechtelijke processtukken en het pleiten in een bestuursrechtelijke casus; vergroting van de kennis van het bestuurs(proces)recht; verbetering van schrijf-, mondelinge en onderzoeksvaardigheden en van argumentatietechnieken.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
1. U heeft grondige kennis van en een diepgaand inzicht in het bestuurs(proces)recht
2. U heeft grondige kennis van en een diepgaand inzicht in de werking van bestuurs(proces)rechtelijke beginselen
3. U heeft kennis van actuele vraagstukken op het terrein van het bestuurs(proces)recht

Eindtermen vaardigheden
4. U bent in staat om literatuur, jurisprudentie en overige juridische bronnen en complexe casus die betrekking hebben op bestuurs(proces)recht diepgaand en in onderling verband te analyseren en te interpreteren.
5. U bent in staat om zelfstandig een rechtswetenschappelijk onderzoek op academisch niveau voor te bereiden en uit te voeren (verzamelen van informatie, interpreteren van gegevens, conclusies trekken, evalueren en aanbevelingen en suggesties doen voor verder onderzoek).
6. U bent in staat om actief een wetenschappelijk onderbouwd standpunt in te nemen in discussies over (actuele en maatschappelijke) onderwerpen die het bestuurs(proces)recht betreffen.
7. U bent in staat om zowel op schriftelijke als mondelinge wijze pleidooi te voeren in een bestuursrechtelijke procedure

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: intensieve begeleiding vanaf december t/m mei

 • Aantal à 2 uur: doorgaans 10 voorbereidende bijeenkomsten, naast oefensessies bij Moot Court, rechtbank en advocatenkantoren

 • Namen docenten: o.a. Mr. H.C. Lagrouw

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het in teamverband bestuderen en analyseren van de casus, het verrichten van zelfstandig onderzoek, het opstellen van processtukken en het intensief oefenen van het houden van het pleidooi.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Actieve deelname aan voorbereidingen van het pleitteam (schrijven processtukken en oefenen pleiten) en deelname aan de wedstrijd.

Blackboard

Bij dit vak wordt indien wenselijk gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Niet van toepassing.

Werkboek:
Niet van toepassing.

Reader:
Niet van toepassing.

Aanmelden

Via de afdeling Staats- en bestuursrecht (op uitnodiging).

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. H.C. Lagrouw

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Kamer B1.11

 • Telefoon: 071-527 8543

 • E-mail: h.c.lagrouw@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.21

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat:071- 527 7760

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl