Prospectus

nl en

Construction Law

Course
2016-2017

Toegangseisen

Bachelor 1 gehaald.

Beschrijving

Bouwrecht omvat een grote verscheidenheid aan regels die betrekking hebben op één bepaalde maatschappelijke activiteit: het bouwen. De cursus Bouwrecht is opgebouwd rond het chronologische verloop van een bouwproces. Allereerst wordt bezien welke regelgeving van belang is met betrekking tot de vraag of een bepaald bouwplan juridisch uitvoerbaar is. Vervolgens komen de juridische aspecten aan de orde van het ontwerpstadium, de aanbestedingsfase en de fase van uitvoering. Aan twee voor het bouwrecht typerende verschijnselen zal bijzondere aandacht worden besteed: het gebruik om op de rechtsverhoudingen tussen de bouwparticipanten algemene voorwaarden toepasselijk te verklaren, en de gewoonte om de berechting van bouwgeschillen op te dragen aan vaste arbitrage-instituten.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: het verkrijgen van kennis en inzicht in de diverse aspecten van het bouwrecht, waarbij privaatrechtelijke aspecten centraal staan. Deze kennis en dit inzicht worden verkregen door bestudering van de positie van de betrokken partijen in het bouwproces, in het bijzonder de architect en de aannemer, en de wijze waarop het bouwproces contractueel gestalte krijgt en geschillen worden opgelost. Het (verder) ontwikkelen van de vaardigheid met de opgedane kennis en inzichten casusposities op te lossen en stellingen te verdedigen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • heeft kennis van en inzicht in het bouwrecht alsmede de systematiek (waaronder de grondslagen en dragende beginselen) ervan;

 • is in staat om vanuit het systeem en de beginselen van het recht kritisch te reflecteren op (ontwerp) wetgeving en jurisprudentie op het gebied van het bouwrecht en heeft inzicht in de maatschappelijke context waarin het bouwrecht zich ontwikkelt en manifesteert;

 • is in staat juridische vraagstukken met betrekking tot het bouwrecht aan de hand van de jurisprudentie en wetgeving te begrijpen, te analyseren en juridisch gefundeerd te beantwoorden.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master
Let op: zowel de hoor- als werkcolleges zijn te raadplegen via het werkgroeprooster op de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7 à 8

 • Namen docenten: Prof. Mr. J.M. Hebly en eventueel gastdocent

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Blackboard.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 2 à 3

 • Namen docenten: Prof. Mr. J.M. Hebly en eventueel gastdocent

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Blackboard.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (open vragen); in geval van een klein aantal deelnemers kan worden besloten het (her)tentamen mondeling af te nemen. U wordt daarvan dan tijdig op de hoogte gesteld.

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Zie Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. Mr. J.M. Hebly

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7400

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaat recht

 • Afdeling: Civiel recht, sectie; Burgerlijk Recht

 • Kamernummer secretariaat: C202

 • Openingstijden: Balie maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7400

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.