Prospectus

nl en

Juridische aspecten van Kindermishandeling

Course
2016-2017

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Dit vak belicht de juridische aspecten van kindermishandeling en vormt een onderdeel van de interdisciplinaire minor Kindermishandeling en Verwaarlozing: een levensloopperspectief.
Dit vak kan ook als keuzevak gevolgd worden mits er nog plaatsen beschikbaar zijn.
Kindermishandeling en verwaarlozing tast het leven van een kind in zijn grondvesten aan. Ouders hebben de eerste verantwoordelijkheid om kinderen groot te brengen zonder geweld te gebruiken in de opvoeding. De overheid heeft op grond van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind de plicht om ouders te ondersteunen in de uitoefening van deze verantwoordelijkheid. Ook heeft de overheid op grond van dit verdrag de plicht om al het mogelijke te doen om kinderen te beschermen tegen verwaarlozing, misbruik en geweld.
De overheid moet daarom maatregelen treffen ter voorkoming van kindermishandeling en moet procedures bieden voor opsporing, melding, verwijzing, onderzoek en behandeling van gevallen van kindermishandeling, waarbij zo nodig rechterlijke instanties moeten worden ingeschakeld.
Kindermishandeling is een maatschappelijk vraagstuk dat vanuit het perspectief van kinderrechten belangrijke aandacht verdient. Bij de preventie en aanpak van kindermishandeling spelen verschillende rechtsdisciplines (privaatrecht, strafrecht, bestuursrecht, internationaal recht) een rol. In dit vak wordt vanuit juridisch perspectief ingegaan op de preventie en aanpak van kindermishandeling zodat inzicht wordt verkregen in de juridische vraagstukken en de juridische kaders die van invloed zijn.
Tijdens de bijeenkomsten wordt – na een eerste bijeenkomst ‘Inleiding Recht’, bedoeld voor niet-juridische studenten – aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 • Mensenrechten en kinderrechten (week 1);

 • Preventie en signalering vanuit juridisch perspectief (week 2);

 • Vrijwillige aanpak kindermishandeling (bestuursrechtelijk; Jeugdwet, week 3)

 • Civielrechtelijke aanpak kindermishandeling (gedwongen kader) (week 4);

 • Strafrechtelijke en bestuursrechtelijke aanpak kindermishandeling (week 5);

 • Gastcollege: Bijzondere vormen van kindermishandeling in de rechtspraktijk (week 6).

Leerdoelen

Doel van het vak:

 • U begrijpt de betekenis van het internationale recht voor de nationale rechtsorde op het gebied van kindermishandeling.

 • U kunt de juridische knelpunten en dilemma’s bij de aanpak van kindermishandeling benoemen.

 • U kunt juridische teksten, wet- en regelgeving en jurisprudentie relevant voor de preventie, signalering en aanpak van kindermishandeling (vanuit verschillende rechtsgebieden) analyseren en u kunt deze toepassen bij het oplossen van een concrete casus.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • U heeft inzicht in de belangrijkste wet- en regelgeving voor de preventie, aanpak en behandeling van kindermishandeling en is in staat kennis over het positieve recht (internationaal recht, privaatrecht, bestuursrecht, strafrecht) in de context van kindermishandeling te plaatsen en toe te passen;

 • U heeft inzicht in en kennis van de belangrijkste jurisprudentie en de betekenis daarvan voor de preventie, aanpak en behandeling van kindermishandeling;

 • U bent in staat om de juiste informatie te zoeken om problematische vraagstukken in behandeling te kunnen nemen

Rooster

Zie voor het rooster op de Backboardomgeving van dit vak!

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof. mr. drs. M.R. Bruning en mr. A.E.J. Satink

Hoorcollege Inleiding recht (voor niet-juristen)

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Namen docenten: mr. M.M.C. Limbeek

Werkcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: mr. M.M.C. Limbeek

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Voor de werkcolleges geldt een aanwezigheidsplicht en wordt actieve deelname verwacht. Bij vooraf bij de docent aangemelde en onvermijdelijke afwezigheid zal een vervangende opdracht moeten worden gemaakt. Van u wordt actieve participatie verwacht. Dit houdt in dat de daarvoor opgegeven literatuur vooraf grondig wordt bestudeerd.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: gastcollege

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Namen docenten: bekendmaking via Blackboard

 • Vereiste voorbereiding door studenten: n.n.b.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Afsluitend schriftelijk tentamen. Het tentamen kan alleen worden afgelegd wanneer voldaan is aan de aanwezigheidsplicht die geldt voor de werkcolleges. De regels omtrent de aanwezigheidsplicht zijn te vinden op Blackboard en worden bij de eerste werkgroepbijeenkomst verder toegelicht.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek wet- en regelgeving en jurisprudentie en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en gastcolleges.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • Het verplichte studiemateriaal wordt via de Blackboardpagina bekend gemaakt. Hier zal ook een lijst met aanbevolen studiemateriaal worden gepubliceerd.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Let op: Voor de minor in zijn geheel en voor de afzonderlijke vakken moet je je apart inschrijven. Inschrijven voor de minor kan via uSis. Kies Studieactiviteiten en vervolgens vakken van Pedagogische Wetenschappen. Onder het nummer 6478MINKMY vind je de minor Kindermishandeling en Verwaarlozing.

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

 • Vakcoördinator: Mevr. mr. M.M.C. Limbeek

 • Werkadres: Kamerlings Onnes Gebouw, Steenschuur 25, kamer B.3.36

 • Bereikbaarheid: via e-mail (voor inhoudelijke vragen m.b.t. het vak)

 • Telefoon secretariaat: 071-5276056 of 071-5277235

 • E-mail: m.m.c.limbeek@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Jeugdrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: Balie van maandag t/m vrijdag 9.00 – 13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-5276056 of 071-5277235

 • E-mail: jeugdrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

LET OP: Dit vak is onderdeel van de interdisciplinaire minor Kindermishandeling en Verwaarlozing: een levensloopperspectief. Dit vak kan ook als keuzevak gevolgd worden mits er nog plaatsen beschikbaar zijn.

Alle studenten die dit vak afzonderlijk als keuzevak willen volgen en dus geen minorstudenten zijn, kunnen op een wachtlijst worden geplaatst, via een e-mail naar het Secretariaat: mevr. Vera Versluis – Blankestijn (v.c.blankestijn@law.leidenuniv.nl).

Vorig jaar is bij dit vak ook een wachtlijst gehanteerd vanwege het hoge aantal aanmeldingen voor de minor. Desondanks kon vorig jaar de gehele groep studenten (van de wachtlijst) dit vak als keuzevak volgen. Dit jaar gaan we ook proberen zoveel mogelijk keuze-studenten te plaatsen. Plaatsing voor de keuzevak-studenten is echter afhankelijk van het totale aantal aanmeldingen voor het vak en het tijdstip van aanmelding voor de wachtlijst (hoe eerder de aanmelding, hoe groter de kans op plaatsing).

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.