Prospectus

nl en

Methoden van de interdisciplinaire letterkunde

Course
2016-2017

Toegangseisen

Propedeuse Nederlandse taal- en letterkunde. Ook moet het vak ‘Benaderingen’ gevolgd zijn en een accentgroep historische of moderne letterkunde. Het handboek Literatuur in de wereld wordt bekend verondersteld.

Beschrijving

Close-reading van de gedichten van Lucebert, post-koloniale analyse van De stille kracht of de cultuurhistorische inbedding van de Roman van Walewein: in de afgelopen jaren heb je de meest uiteenlopende literaire teksten op verschillende manieren leren benaderen. We behandelden teksten soms in hun maatschappelijke of institutionele context, dan weer als autonome esthetische objecten, of juist als kritiek op heersende ideeën en idealen.

Deze cursus biedt een vervolg daarop. Aan de hand van primaire voorbeelden en casussen leer je te bepalen welke benaderingen relevant zijn voor wetenschappelijke vragen over moderne en oudere teksten, waarom( en hoe) je abstracte concepten concreet maakt in onderzoek dat je zelf gaat uitvoeren.

We richten ons op de vraag welke methoden we gebruiken bij die verschillende onderzoeksvragen. Hoe werk je met die methoden en hoe kunnen we ze evalueren? Hoe ontwikkelt de studie van de Nederlandse literatuur zich in wisselwerking met vernieuwingen in de theorie en praktijk van andere vakgebieden – variërend van de digital humanities tot de cultuurwetenschap?

In het eerste blok behandelen we onderzoeksvragen- en methoden uit de moderne letterkunde, waarna studenten zelf in groepjes oefenen met het toepassen van de methoden in een onderzoek naar een primaire tekst. Vanuit die praktijk analyseren en evalueren we hoe verschillende invalshoeken de visie op teksten beïnvloeden. In het tweede blok gebeurt hetzelfde op het gebied van de historische letterkunde.

Leerdoelen

De student(e)

 • maakt verder kennis met benaderingen van literatuur, en kent en begrijpt de daarbij behorende termen en onderzoeksmethodologische grondslagen.

 • leert een onderzoeksvraag op te stellen die aansluit bij actuele, methodologische discussies.De student(e) kan kritisch reflecteren op de samenhang tussen onderzoeksopzet, centrale concepten, methodologie, en de geproduceerde onderzoeksresultaten.

 • leert hoe je een onderzoek(svoorstel) op wetenschappelijk niveau mondeling en schriftelijk presenteert.

 • oefent met het populariseren van wetenschappelijk letterkundig onderzoek.

Rooster

Zie Rooster BA Nederlands

Onderwijsvorm

Werkgroep en zelfstudie

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 140 uur.

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 42 uur.

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur en maken van de opdrachten; 42 uur

 • tijd voor het schrijven van een werkstuk: 56 uur (inclusief inlezen / onderzoek)

Toetsing

De toetsing voor deze cursus bestaat uit drie onderdelen: wekelijkse leesverslagen, drie opdrachten en een werkstuk.

 • 1) Deelname 20%
  Iedere week staat er materiaal op Blackboard. Om toegang te krijgen tot het college dien je een leesverslag te maken van het materiaal dat steeds minimaal 24 uur voor aanvang van het werkcollege op Blackboard wordt ingeleverd. De leesverslagen zijn verplicht. Dit wil zeggen: zonder de verslagen is er geen toegang tot het college, en kan er geen werkstuk worden geschreven. Een leesverslag bestaat uit een compacte samenvatting van de hoofdlijnen van het artikel, en een commentaar daarop en/of evaluatie daarvan.

 • 2) Twee opdrachten 30%
  Zowel voor moderne letterkunde als voor historische letterkunde een onderzoeks opdracht aan het eind van het blok. Bij deze opdrachten is samenwerken vereist, en bepaalt de kwaliteit van het proces het cijfer.

 • 3) Een werkstuk en presentatie 50%
  Het eindwerkstuk is een schriftelijk verslag van een methodisch goed onderbouwd onderzoek op een van de behandelde gebieden. Daarnaast presenteer je het onderzoek ook op populariserende wijze. Daarbij kan je denken aan tekst en beeld voor een website, een inleiding bij een tentoonstelling, een lesontwerp, een recensie, een Youtube-filmpje of een radiocolumn. Het cijfer is opgebouwd uit het gemiddelde tussen de twee aspecten van het werkstuk.

Herkansing

 • Alleen het werkstuk kan herkanst worden als het een 5,4 of lager is.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het verstrekken van een uitgebreide collegebeschrijving;

 • het op de hoogte houden van studenten van lopende zaken;

 • het verstrekken van studiemateriaal;

Literatuur

Stephan Besser: ‘ Theoryscape’, in: F.M. Essink, G.E.H.I. Franssen & J.A.T. Rock (red.), Literatuur in de wereld: handboek moderne letterkunde (Nijmegen: Vantilt 2013).

De rest van de literatuur wordt een maand voor aanvang van het college via Blachboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Let op: studenten die geen Nederlands studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Dit college is niet beschikbaar voor à la carte onderwijs

Contact

Via Mevr. prof. dr. Yra van Dijk of Dhr. dr. Geert Warnar

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandkunde/Dutch Studies. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 527 2144. Het e-mail adres is osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl