Prospectus

nl en

Topics in Greek papyrology (texts in translation)

Course
2016-2017

Toegangseisen

Voor Geschiedenisstudenten: de BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.
Voor OCMW-studenten: propedeusecollege Oude Geschiedenis en Seminar OCMW (1e jaar) behaald.

Beschrijving

Uit het zand van Egypte zijn tienduizenden op papyrus en soms ook op ander materiaal geschreven teksten tevoorschijn gekomen. Deze teksten, in inhoud variërend van brief tot landregister, van gelegenheidsgedicht tot contract, vormen een fascinerende bron voor vele vormen van oudhistorisch onderzoek. Dit college vormt een eerste inleiding tot het specialisme dat zich bezighoudt met de ontsluiting van dit bronnenmateriaal, de Papyrologie. Kennis van Grieks, Latijn of Egyptisch is niet noodzakelijk: er wordt uitsluitend met vertaalde teksten gewerkt.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

De student kan:

 1. een (gezamenlijke) opdracht succesvol uitvoeren;
 2. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
 3. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
 4. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.
 5. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;
  • bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C. – 400 n.C.; sociaaleconomische structuren, de antieke stad, mentaliteitsgeschiedenis, antieke religie, cultuurcontact.
 2. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;
  • bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 1. is bekend met Griekse papyri van gevarieerde inhoud en uit verschillende periodes, en met hun betekenis voor met name de oude geschiedenis;
 2. is bekend met de geschiedenis van Grieks-Romeins Egypte;
 3. kan de technieken toepassen die nodig zijn voor het bestuderen van dit specifieke primaire bronnenmateriaal.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis
en Rooster OCMW

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen college: 28 uur

 • Voorbereiden college: 72 uur

 • Maken opdracht(en): 20 uur

 • Voorbereiden mondelinge presentatie (inclusief bestuderen literatuur): 20 uur

Toetsing

 • Mondelinge presentatie
  _Getoetste leerdoelen: 3-4, 2, 3, 8, 9, 10

 • Opdrachten 1-6
  Getoetste leerdoelen: 1, 3, 8, 9, 10

Weging

Mondelinge presentatie: 50 %
Participatie: er geldt een voorbereidings- en aanwezigheidsplicht!
Opdracht 1-6: 50 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat de presentatie voldoende moet zijn en de schriftelijke opdrachten op tijd moeten zijn ingeleverd.

Deadlines

Voor de deadline voor het inleveren van de werkstukken zie overzicht deadlines

Herkansing

De herkansing zal bestaan uit een schriftelijke opdracht, eventueel aangevuld met een mondeling tentamen. Voor de deadline zie overzicht deadlines

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • planning van colleges en referaten

 • het wekelijkse huiswerk

 • de opdrachten

 • eventuele mededelingen

Literatuur

Wordt tijdens het college opgegeven.
h3. Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. F.A.J. Hoogendijk

Opmerkingen

Geen