Prospectus

nl en

Medical Knowledge and the City in the Late Middle Ages

Course
2016-2017

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Vanaf de elfde eeuw neemt de medische kennis in West-Europa toe dankzij talloze vertalingen van Grieks-Arabische traktaten over de geneeskunde in het Latijn. Deze kennis verspreidt zich vervolgens in rap tempo via de opkomende universiteiten en de stedelijke centra van Europa. Daarbij besteedde men niet alleen aandacht aan curatieve zorg; allerlei ideeën en maatregelen met betrekking tot preventieve gezondheidszorg, hygiëne, een schoon milieu en een gezond dieet deden hun intrede. Ook in vorstenspiegels en etiquetteboeken nam men gedragsregels, bijvoorbeeld ten aanzien van tafelmanieren en hygiëne, onder de loep. Deze voorschriften lijken deels op de Arabische cultuur terug te gaan, maar ook aangepast te zijn aan de lokale cultuur. Daarbij was de medische kennis niet statisch, maar werd zij voortdurend beïnvloed door regionale omstandigheden, niet in de laatste plaats ten tijde van crises zoals de Zwarte Dood. Hoe verzorgden stedelingen hun lichaam en gingen ze om met geboorte, ziekte en dood, en in hoeverre was de Arabische geneeskunde hierin bepalend? Welke rol speelde medische kennis van het menselijke lichaam in opvoeding en gedragsregels? En in hoeverre was er sprake van een vermenging van medische en religieuze ideeën en voorschriften met betrekking tot geestelijk en lichamelijk heil? Dit college sluit aan bij het Kerncollege College Global Connections, waarbij de kennisuitwisseling tussen verschillende culturen centraal staat.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

De student kan:

 1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
 2. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
 3. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
 4. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.
 5. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort; bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis: van de middeleeuwse grondslagen van de Europese geschiedenis; in het bijzonder van etniciteit, staatsvorming, internationale handel en scheepvaart, en contacten met de buiten-Europese wereld.
 2. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht; bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis: voor het gebruik van laatmiddeleeuwse administratieve bronnen en geschiedschrijving met betrekking tot de Nederlanden in brede zin; paleografie, bronnenkunde.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:
8. Verwerft globale kennis van de geschiedenis van de geneeskunde van oudheid tot de vroegmoderne periode.
9. Verkrijgt inzicht in de belangrijkste sociale, culturele, religieuze en politieke verschuivingen als gevolg van de invloed van de Arabische geneeskunde op Europa.
10. Oefent in het opzetten, documenteren en uitvoeren van eigen historisch onderzoek naar een relevant onderwerp dat vooral gebaseerd zal zijn op secundaire literatuur, alsmede in het (mondeling en schriftelijk) rapporteren hierover.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • voor bijwonen college: 24 uur (12 × 2 uur)

 • voor inleidende lectuur: 55 uur (ca. 400 pp.)

 • voor literaruuronderzoek, met schriftelijke rapportage: 40 uur

 • voorbereiding mondelinge presentatie (tevens inlezen en opzet eindwerkstuk): 75 uur

 • voor uitwerken en schrijven eindwerkstuk: 86 uur

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2-4, 7-8

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-4, 7-8

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 1, 5, 8

 • Opdracht 1 (Literatuurrapport)
  Getoetste leerdoelen: 6, 9

Weging

Werkstuk: 60 %
Mondelinge presentatie: 20 %
Participatie: 10 %
Opdracht 1: 10 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor de deadline voor het inleveren van de werkstukken zie overzicht deadlines

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Voor de deadline zie overzicht deadlines

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • algemene informatie & mededelingen;

 • beschikbaar stellen van literatuur en brontekstfragmenten.

Literatuur

Vooraf aan te schaffen:
Peter E. Pormann en Emilie Savage-Smith, Medieval Islamic Medicine (Edinburgh 2007)
Michael R. McVaugh, Medicine Before the Plague: Practioners and their Patients in the Crown of Aragon 1285-1345 (Cambridge 1993)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. C.V. Weeda

Opmerkingen

Geen