Prospectus

nl en

Powerful men. The core group of the States General, 1650-1700

Course
2016-2017

Toegangseisen

De propedeuse is voltooid en beide BA-Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond. Kennis van oud-schrift wordt aanbevolen.

Beschrijving

Sinds het ontstaan van de Republiek is het uitzonderlijke karakter van haar politiek bestel in alle toonaarden benadrukt. Wellicht gold dat voor de meer in het oog lopende formele organisatie, maar de manier waarop in de Republiek de feitelijke macht werd uitgeoefend kende veel overeenkomsten met andere Europese staten. Ook in de Republiek beheerste een kleine bevoorrechte elite het bestuur op alle niveau’s. Het beleid van de Staten-Generaal werd in feite bepaald door een handjevol afgevaardigden; een vaste kerngroep van 15 leden woonde de dagelijkse vergaderingen bij en had zitting in de diverse commissies. Ze hadden door hun langdurige verblijf in Den Haag het contact met hun gewest nagenoeg verloren, ze beschikten over eigen politieke inzichten, deskundigheid in staatszaken en ervaring in de Haagse politiek.

In het eerste stadhouderloze tijdperk (1651-1672) verzamelden de leden van de kerngroep zich vooral rondom Johan de Witt en tijdens het stadhouderschap van Willem III onderhielden ze nauwe contacten met de prins. Hierdoor leek het bestuur van de Republiek sterk op dat van de omringende vorstelijke staten waar de factie van een sterke politieke leider het beleid van de vorst bepaalde. In dit werkcollege wordt onderzocht wie in beide periodes deel uit maakten van de kerngroep, hoe zij hun positie hadden verworven en behielden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van primaire bronnen in het archief van de Staten-Generaal.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 1. een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
 2. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.
 3. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.
 4. bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.
 5. bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.
 6. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort;
  • bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: voor staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw.
 2. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;
  • bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 1. verwerft inzicht in de geschiedenis van de staatsinrichting van de Republiek in de zeventiende eeuw ;
 2. Verwerft inzicht in de zeventiende-eeuwse politiek van de Republiek;
 3. verwerft inzicht in de historische prosopografie;
 4. leert gezamenlijk en individueel historische problemen analyseren;
 5. Leert primaire staatkundige bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek;
 6. Leert primaire staatkundige bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen college: 28 uur

 • Voorbereiden college: 28 uur

 • Maken opdracht(en): 20 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 54 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen bronnen en literatuur): 146 uur

 • Toetsing (opdrachten 1, 3 en 4): 4 uur

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 woorden, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  Getoetste leerdoelen: 1-5, 8-13

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-5

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 6

 • Opdracht 1 (mondeling verslag van bestudeerde literatuur in de vorm van de verdediging van een stelling)
  Getoetste leerdoelen: 2, 5-8, 10-11

 • Opdracht 2 (verslag literatuuronderzoek)
  Getoetste leerdoelen: 1a-c

 • Opdracht 3 (mondeling en schriftelijk verslag bronnenonderzoek I)
  Getoetste leerdoelen: 2, 6-8, 10-13

 • Opdracht 4 (mondeling en schriftelijk verslag bronnenonderzoek II)
  Getoetste leerdoelen: 2, 4, 6-8, 10-13

Weging

Werkstuk: 60%
Mondelinge presentatie: 10%
Participatie: 10%
Opdracht 1: 5%
Opdracht 2: 5%
Opdracht 3: 5%
Opdracht 4: 5%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor de deadline voor het inleveren van de werkstukken zie overzicht deadlines

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Voor de deadline zie overzicht deadlines

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor: - het ter beschikking stellen van studiemateriaal

 • inleveren van tussentijdse opdrachten

 • het maken van tussentijdse toetsen

Literatuur

De literatuur zal via Blackboard en/of op college bekend worden gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

M.A.Ebben

Opmerkingen Geen Geen