Prospectus

nl en

Avoiding the company’s control: smuggling in the early-modern world in a global context

Course
2016-2017

Toegangseisen

De propedeuse is voltooid en beide BA-Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

In onze geglobaliseerde wereld worden historici zich steeds meer bewust van de noodzaak om over langsgrenzen heen te kijken, ook als het gaat om de vroegmoderne periode. In dit seminar kijken we naar handel die zich vaak heel letterlijk over allerlei grenzen heen bewoog: smokkel. Als we vanuit een Nederlands perspectief naar wereldwijde vroegmoderne handel kijken, denken we als eerst aan de grote handelscompagnieën. Maar in de schaduw van de compagnieën vond een belangrijke en vaak bloeiende smokkelhandel plaats. Of het nu ging om privéhandel van VOC-dienaren in Azië, om illegaal transport van goederen en tot slaaf gemaakte Afrikanen in het Caribisch gebied, smokkel was vaak van cruciaal belang.

Handel die zich niet hield aan de voorschriften van de compagnie wordt vaak gezien als ‘corruptie’. In dit college proberen we met een open blik naar het fenomeen smokkel te kijken en ons juist te richten op vragen als het hoe en waarom. Wat was bijvoorbeeld de rol van religie, familie of een regionale afkomst in het scheppen van wederzijds vertrouwen in een handel waarbij de partners niet terug konden vallen op een rechtbank om geschillen op te lossen? En hoe werden smokkelnetwerken opgezet en onderhouden? Wat was de rol van smokkelaars in het maken van transculturele en transimperiale connecties? En waarom werd smokkel soms getolereerd?

Het Nationaal Archief in Den Haag bevat een rijkdom aan bronnnen om deze geschiedenis te (her)schrijven. Studenten zullen op basis van eigen bronnenonderzoek een werkstuk schrijven. Het gebruik van primaire bronnen en het toepassen van bronnenkritiek neemt een belangrijke plaats in in het college en een aantal colleges zal dan ook in het archief in Den Haag plaatsvinden.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 1. een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
 2. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.
 3. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.
 4. bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.
 5. bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.
 6. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort;
  • bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis: van de mondiale interactie van handelsnetwerken in de vroegmoderne tijd; de negentiende-eeuwse industrialisatie van Nederland in wereldhistorisch perspectief; en de political economy van de globaliserende economie in de twintigste eeuw.
 2. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;
  • bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis: voor de toepassing van economische concepten in de geschiedschrijving, en inzicht in de interactie tussen beleid en economie; gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve bronnen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

 1. De student kan in schrift inhoudelijk en opbouwend feedback geven op het werk van medestudenten;
 2. De student kan de wisselwerking tussen legale en illegale handel (smokkel) uitleggen.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen college: 10×2 uur = 20 uur

 • Gezamenlijk te lezen literatuur: 70 uur

 • Opdracht 1: 10 uur

 • Opdracht 2: 15 uur

 • Opdracht 3: 15 uur

 • Schrijven werkstuk: 150 uur

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 woorden, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek).
  Getoetste leerdoelen: 1-5, 7-8, 10

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 6

 • Opdracht 1: Onderzoeksopzet en peer review van medestudenten.
  Getoetste leerdoelen: 1, 2

 • Opdracht 2: Referaat en een reflectie daarop.
  Getoetste leerdoelen: 1, 2

 • Opdracht 3: Peer review van de 5000-woorden versie van het eindwerkstuk van 2 medestudenten. 15%
  Getoetste leerdoelen: 1-5, 7-10

Weging

Werkstuk: 60%
Participatie: 5%
Opdracht 1: Onderzoeksopzet en peer review van medestudenten: 10%
Opdracht 2: Referaat (en reflectie daarop) 10%
Opdracht 3: Peer review van 5000-woordenversie van 2 medestudenten: 15%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor de deadline voor het inleveren van de werkstukken zie overzicht deadlines

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Voor de deadline zie overzicht deadlines

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor: - Het aanleveren van opdrachten;

 • Het inleveren van opdrachten;

 • Groepsdiscussie.

Literatuur

 • T.M. Truxes, Defying Empire. Trading with the Enemy in Colonial New York (Yale UP, New Haven, 2008).

 • C. Nierstrasz, In the Shadow of the Company: The Dutch East India Company and its Servants in the Period of its Decline (1740-1796) (Leiden and Boston 2008). Komt beschikbaar op een collegeplank in de UB

 • C.J. Koot, ‘The Merchant, the Map, and Empire: Augustine Herrman’s Chesapeake and Interimperial Trade, 1644–73’, The William and Mary Quarterly 67:4 (2010) 603-644.

 • W. Klooster, ‘Curacao as a Transit Center to the Spanish Main and the French West Indies’ in: G. Oostindie en J.V. Roitman, Dutch Atlantic Connections, 1680-1800: Linking Empires, Bridging Borders (Leiden en Boston 2014) 25-51. (Beschikbaar in Open Access).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

E.L.L. Odegard
B.M. Hoonhout

Opmerkingen

Geen