Prospectus

nl en

Funduqs, vitten, factories. Merchant communities and the organisation of international trade until 1600

Course
2016-2017

Toegangseisen

De propedeuse is voltooid en beide BA-Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Hoe organiseerden kooplieden hun handelsactiviteiten over lange afstanden? Welke middelen hadden zij daarvoor tot hun beschikking? Hoe werkten zij samen en verkleinden zij hun risico’s in een wereld vol gevaar in de vorm van oorlog en geweld? Deze en andere vragen staan in dit college centraal door in te zoomen op de instituties waarvan kooplieden gebruik maaken. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar funduqs en fondacos aan de Middellandse Zee, vitten aan de Oostzee en factorijen overzee, die kooplieden in den vreemde allerlei rechten en faciliteiten boden. Behalve juridische bescherming beschikten deze instituties over logementen, herbergen en taveernes, opslagplaatsen, ovens, badhuizen, bordelen en kapellen. Hoe ontwikkelden deze instellingen zich in de loop van de tijd, welke rol speelden zij in de internationale handel en hoe beïnvloedden zij ‘cross-cultural’ contacten, bijvoorbeeld tussen moslims en christenen in Noord-Afrika? Het onderzoek zal worden uitgevoerd op basis van edities van primaire bronnen waaronder de Hanzerecesse en de Diplomatarium of the Crusader Kingdom of Valencia. Aandacht voor funduqs, fondacos, vitten en factorijen in vergelijkend perspectief kan overeenkomsten en verschillen aan het licht brengen en zo inzicht bieden in de successen en problemen van Europese handelaren die actief waren op grote afstand van hun stad van herkomst. Hiermee kan worden aangesloten bij actuele debatten op het terrein van de new institutional economics en global history.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 1. een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
 2. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.
 3. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.
 4. bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.
 5. bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.
 6. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort;
  • bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis: van de middeleeuwse grondslagen van de Europese geschiedenis; in het bijzonder van internationale handel en scheepvaart, en contacten met de buiten-Europese wereld.
 2. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de middeleeuwse geschiedenis, inclusief de zestiende eeuw; het gebruik van laatmiddeleeuwse administratieve en andere bronnen(edities).

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 1. Leert inzicht te krijgen in de transnationale en cultuuroverschrijdende relaties tussen handelaren en politieke gezagsdragers enerzijds en hoe eerstgenoemden steun vonden bij laatstgenoemden;
 2. Leert vergelijkend onderzoek te verrichten;
 3. Leert aan te sluiten bij het debat over ‘new institutional economics’ en lange-afstandshandel.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen college: – 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur

 • Voorbereiden college – Maken opdracht(en) – Voorbereiding voor toetsing: 100 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur/onderzoek): 154 uur

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 woorden, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  Getoetste leerdoelen: 2-5,7-11

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 1, 3-11

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 6

Weging

Werkstuk: 60%
Referaat: 20%
Participatie: 20%

Deadlines

Voor de deadline voor het inleveren van de werkstukken zie overzicht deadlines

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Voor de deadline zie overzicht deadlines

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor: - het beschikbaar stellen van studiemateriaal, voor het uitwisselen van onderzoeksgegevens, opdrachten en degelijke.

Literatuur

De te gebruiken literatuur zal worden gereserveerd in de UB. Lezen voor het eerste college:

 • O.R. Constable, Housing the Stranger in the Mediterranean World. Lodging, Trade and Travel in Late Antiquity and the Middle Ages (Cambridge 2003) 1-10

 • I. Elbl, ‘Nation, Bolsa and Factory. Three Institutions of Late-Medieval Portuguese trade with Flanders’, The International History Review 14 no. 1 (1992) 1-22.

 • O. Gelderblom, Cities of Commerce. The Institutional Foundations of International Trade in the Low Countries, 1250-1650 (Princeton and Oxford 2013) 1-18.

 • S. Ogilvie, Institutions and European trade merchant guilds, 1000-1800 (Cambridge 2011) 1-18.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. L.H.J. Sicking

Opmerkingen

Geen