Prospectus

nl en

Migration from the year zero until the present day

Course
2016-2017

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Let op: dit BA Werkcollege is bestemd voor studenten die in het voorgaande studiejaar het BA Werkcollege uit het tweede semester dat is gekoppeld aan het Kerncollege Global Connections niet hebben gehaald. Het kan niet worden gekozen als BA Werkcollege uit het eerste semester dat is gekoppeld aan Kerncollege Grenzen van de Macht.

De inschrijving is anders dan gebruikelijk

De student(e) neemt contact op met de studiecoördinator.

 • Voor studenten van wie de achternaam begint met A t/m I is dat de heer Jaap de Witte

 • Voor studenten van wie de achternaam begint met J t/m Z is dat mevrouw Els Woestenburg

De studiecoördinatoren plaatsen de student(e) vervolgens in het college, als hij/zij aan de voorwaarden voor deelname voldoet.

Beschrijving

Migratie is net zozeer onderdeel van het leven als geboorte, dood en huwelijk. Het is zo oud als de mensheid, maar wanneer en waarom noemen we ‘connections’ die ontstaan door mobiliteit ‘global’?

In dit werkcollege kijken we naar migratie vanuit een heel breed perspectief: van nul tot nu en in de hele wereld. We beginnen ons college met de migraties binnen de grote rijken in de Oudheid. We kijken ook naar het wereldbeeld in de Oudheid, zoals dat door reizigers en cartologen werd vastgelegd. Vervolgens nemen we kruistochten, ontdekkingsreizen en slavernij en de Vroegmodern handelskolonies onder de loep. Daarna kijken we naar de grote migraties door en vanuit Europa over de Atlantische Oceaan, naar de migraties in Azië, en naar de constructie van grote koloniale rijken (en de migraties daarbinnen). Vervolgens maken we de overstap naar de grote migraties als gevolg van de Eerste en Tweede Wereldoorlog, en de nieuwe migraties in de laatste decennnia. We gaan op zoek naar patronen, overeenkomsten en verschillen.

Voor hun werkstuk hebben studenten een vrije keuze voor tijdvak en continent. Afhankelijk van die keuze past het WC bij een andere afstudeerrichting – bijvoorbeeld: een student die wil dat het BA WC voor de afstudeerrichting Oude Geschiedenis telt, schrijft zijn werkstuk over migratie in de Romeinse of Griekse Oudheid.

Dit werkcollege sluit aan bij het KC Global Connections en is alleen bestemd voor studenten die het BA Werkcollege dat is gekoppeld aan Global Connections moeten herkansen.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

De student kan:

 1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
 2. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
 3. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
 4. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.
 5. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;
  • bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C. – 400 n.C.; sociaaleconomische structuren, de antieke stad, mentaliteitsgeschiedenis, antieke religie, cultuurcontact.
  • bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis: van de middeleeuwse grondslagen van de Europese geschiedenis; in het bijzonder van etniciteit, staatsvorming, internationale handel en scheepvaart, en contacten met de buiten-Europese wereld.
  • bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: voor staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw.
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief.
  • bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis: van de mondiale interactie van handelsnetwerken in de vroegmoderne tijd; de negentiende-eeuwse industrialisatie van Nederland in wereldhistorisch perspectief; en de political economy van de globaliserende economie in de twintigste eeuw.
  • bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis: voor de verklaring van verschillen tussen groepen vanuit een vergelijkend (lokaal, regionaal of internationaal; klasse, gender, etniciteit en religie) en de rol van individuen, groepen, bedrijven en (internationale) organisaties (inclusief kerken) in processen van insluiting en uitsluiting vanaf ca. 1500 tot nu.
 2. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;
  • bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie.
  • bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis: voor het gebruik van laatmiddeleeuwse administratieve bronnen en geschiedschrijving met betrekking tot de Nederlanden in brede zin; paleografie, bronnenkunde.
  • bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis.
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen.
  • bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis: voor de toepassing van economische concepten in de geschiedschrijving, en inzicht in de interactie tussen beleid en economie; gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve bronnen.
  • bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis: voor de toepassing van sociaal-wetenschappelijke concepten en het verwerven van inzicht in de interactie in sociale processen op basis van onderzoek in kwalitatieve als kwantitatieve primaire bronnen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 1. verwerft kennis van en inzicht in verschillende vormen van migratie en integratie van de klassieke oudheid tot en met het heden;
 2. is in staat om op grond van de literatuur een vergelijking te maken tussen tijdvakken en geografische regio’s om patronen, overeenkomsten en verschillen in migraties en integratie te benoemen en analyseren.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen college: 12×2 = 24 uur

 • Voorbereiden college: 12×4 = 48 uur

 • Maken opdracht(en): 12×4 = 48 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 160 uur

Toetsing

Instructie:
Hieronder geeft u aan:
1. de wijze van toetsing in uw college, met de leerdoelen die aan de toetsen zijn gekoppeld. Let daarbij op het volgende: – Verwijs s.v.p. naar de nummering van de leerdoelen in het bovenstaande invulveld ‘Leerdoelen’. – Enkele algemene leerdoelen zijn al ingevuld. Wijzig daar s.v.p. niets aan. – De toetsing moet alle hierboven geformuleerde leerdoelen dekken, dus inclusief de samenwerkingsopdracht.
2. de weging van de verschillende toetsonderdelen t.b.v. het eindcijfer en eventuele aanvullende eisen voor het verkrijgen van een voldoende. Binnen de opleiding is het gangbaar dat het werkstuk voor 60 tot 70% meeweegt in de eindbeoordeling.
3. de herkansingsmogelijkheid – deze is gestandaardiseerd. Wijzig daar s.v.p. niets aan.

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2-4, vul aan met de nummers van hierboven geformuleerde leerdoelen

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-4, vul aan

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 5, vul aan

 • Opdracht 1 (geef korte omschrijving)
  Getoetste leerdoelen: vul in

 • Opdracht 2 (geef korte omschrijving)
  Getoetste leerdoelen: vul in

 • Opdracht 3 (geef korte omschrijving)
  Getoetste leerdoelen: vul in

Weging

Werkstuk: 70 %
Mondelinge presentatie: 10 %
Participatie: 5 %
Opdracht 1: 5 %
Opdracht 2: 5 %
Opdracht 3: 5 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor de deadline voor het inleveren van de werkstukken zie overzicht deadlines

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst, indien het onvoldoende is. Voor de deadline zie overzicht deadlines

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor: - uitwisselen opdrachten.

Literatuur

Literatuur wordt aan begin van college bekend gemaakt. De literatuur bestaat uit artikelen die kunnen worden gedownload via de bibliotheek.

Aanmelden

Let op: De inschrijving verloopt anders dan gebruikelijk.

Dit BA Werkcollege is bestemd voor studenten die in het voorgaande studiejaar het BA Werkcollege uit het tweede semester dat is gekoppeld aan het Kerncollege Global Connections niet hebben gehaald. Het kan niet worden gekozen als BA Werkcollege uit het eerste semester dat is gekoppeld aan Kerncollege Grenzen van de Macht.

De student(e) neemt contact op met de studiecoördinator.

 • Voor studenten van wie de achternaam begint met A t/m I is dat de heer Jaap de Witte

 • Voor studenten van wie de achternaam begint met J t/m Z is dat mevrouw Els Woestenburg

De studiecoördinatoren plaatsen de student(e) vervolgens in het college, als hij/zij aan de voorwaarden voor deelname voldoet.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Marlou Schrover

Opmerkingen