Prospectus

nl en

'Double agents': diplomats, informants, brokers, fixers and frauds

Course
2016-2017

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

In de vroegmoderne tijd leidden veel diplomaten, handelaren, bankiers en grote kunstenaars een dubbelleven. Diplomaten hielden zich bijvoorbeeld niet alleen bezig met politieke zaken, maar bemiddelden ook in de aankoop van luxe goederen en kunstobjecten in opdracht van hun superieuren. Niet zelden hielden ze er ook een eigen handel in allerlei waren op na. Vorsten en gezagsdragers schakelden ook dikwijls handelaren en kunstenaars in om voor hen politieke informatie in te winnen. Wat deze ‘double agents’ gemeen hadden was dat zij over een uitgebreid internationaal netwerk konden beschikken van contactpersonen die hun van de gewenste informatie of middelen konden voorzien. Het was geen uitzondering in de vroegmoderne tijd dat vorsten en regeringen gebruik maakten van buitenlanders voor de behartiging van hun belangen of om politiek gevoelige informatie te verkrijgen. Doordat deze makelaars meestal voor meerdere opdrachtgevers werkten, liepen ze meermaals de kans van verraad te worden beschuldigd met alle gevolgen van dien. Ook in de Republiek opereerden deze ‘double agents’. In dit werkcollege zal een aantal van deze personen als illustratieve voorbeelden in hun historische context worden bestudeerd en gezocht worden naar overeenkomsten en verschillen in hun handelen.

Dit college sluit aan bij het Kerncollege ‘Grenzen van de Macht’ (semester I).

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

De student kan:

 1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
 2. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
 3. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
 4. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;
  • bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: voor staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw, en in het bijzonder voor de track Zeegeschiedenis: de relatie van de mens tot de oceanen, zeeën en rivieren.
 2. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;
  • bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis, en in het bijzonder bij de track Zeegeschiedenis: het gebruik van museale objecten voor historisch onderzoek.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 1. verwerft inzicht in de geschiedenis van de buitenlandse politiek en diplomatie van de Republiek in de zeventiende eeuw;
 2. verwerft inzicht in netwerkanalyse;
 3. leert gezamenlijk en individueel historische problemen analyseren;
 4. leert mondeling en schriftelijk onderzoeksresultaten presenteren.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen college: 28 uur

 • Voorbereiden college: 28 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 34 uur

 • Maken opdracht (opdracht 2): 20 uur

 • Toetsing (opdracht 1, 3, 4): 4 uur

 • Schrijven van een werkstuk (inclusief inlezen / onderzoek) : 166 uur

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2-4, 8-11

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-4

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 5

 • Opdracht 1 (mondeling verslag van bestudeerde literatuur in de vorm van de verdediging van een stelling)
  Getoetste leerdoelen: 2, 5-8, 10

 • Opdracht 2 (verslag gezamenlijk literatuuronderzoek)
  Getoetste leerdoelen: 1, 2a-c

 • Opdracht 3 (formulering vraagstelling, rechtvaardiging en methode van onderzoek
  Getoetste leerdoelen: 2, 6-8,10

 • Opdracht 4 (schrijven voorlopige inleiding)
  Getoetste leerdoelen: 2, 4,6-8, 10

Weging

Werkstuk: 60%
Mondelinge presentatie: 10%
Participatie: 10%
Opdracht 1: 5%
Opdracht 2: 5%
Opdracht 3: 5%
Opdracht 4: 5%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor de deadline voor het inleveren van de werkstukken zie overzicht deadlines

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Voor de deadline zie overzicht deadlines

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor: - het ter beschikking stellen van studiemateriaal;

 • inleveren van tussentijdse opdrachten;

 • het maken van tussentijdse toetsen.

Literatuur

 • M. Keblusek en B. Noldus ed., Double agents: cultural and political brokerage in early modern Europe (Leiden 2011) – in full text beschikbaar via de UB.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

M.A. Ebben

### Opmerkingen

Geen