Prospectus

nl en

‘Surival of the fittest’: Darwin, race and eugenics

Course
2016-2017

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Darwin’s evolutietheorie zette de wereld op zijn kop. Sinds Darwin, en mede door zijn enorme invloed, is ons denken over de natuur en de plaats van de mens hierin radicaal veranderd. De evolutieleer leende zich echter ook uitstekend voor toepassingen in allerlei andere gebieden. Imperialistische politici in de negentiende eeuw gebruikten het sociaaldarwinisme om de overzeese expansie en haar beschavingsmissie te legitimeren, terwijl wetenschappers als Francis Galton uit angst voor degeneratie van het menselijk ras de evolutieleer aangrepen om een programma van gedwongen sterilisatie en geboortebeperking te presenteren.

Het sociaaldarwinisme, eugenetica en de wetenschappelijke rassenleer speelden ook in de twintigste eeuw een enorme rol in samenleving, politiek en wetenschap. Denk bijvoorbeeld aan Hitler’s übermensch, Amerikaanse segregatie of de contemporaine debatten over gedwongen sterilisatie van geestelijk gehandicapten en zedendelinquenten.

In deze cursus staan de vele vormen waarop de evolutieleer is gebruikt en misbruikt centraal. De cursus begint met een analyse van de evolutieleer zelf en haar ontstaan in de negentiende eeuw, maar daarna zullen we ook de invloed van eugenetica, rassenleer en sociaaldarwinisme in de twintigste eeuw onder de loep nemen. Dit AGC-werkcollege is gekoppeld aan het Kerncollege ‘Global Connections’ en daarom zal ook de koloniale dimensie van de evolutieleer uitvoerig behandeld worden. Deelnemers worden geacht zelfstandig een onderzoekspaper te schrijven, de voortgang daarvan te presenteren aan de groep en een gezamenlijke presentatie te geven over een deelonderwerp van het college. Ook worden deelnemers geacht om als voorbereiding op het college een stelling over de gelezen stof naar de docent te mailen.
h3. Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

De student kan:

 1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
 2. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
 3. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
 4. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.
 5. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief.
 2. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 1. heeft kennis van de evolutieleer, haar historische context en de verschillende visies op de geschiedenis van de evolutieleer.
 2. is in staat haar kennis over de evolutieleer te koppelen aan politieke en sociale ontwikkelingen in de negentiende en twintigste eeuw.
 3. kan kritisch reflecteren op contemporaine debatten over eugenetica, ras en evolutie.
 4. is in staat kritisch na te denken over verschillende visies op wetenschapsgeschiedenis; in het bijzonder de rol van instituties, ideeën en praktijken.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Voorbereiden college: 60 uur

 • Opdrachten: 40 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 156 uur

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2-4, 6-9, 11

 • Mondelinge presentatie (presentatie vorderingen onderzoekspaper)
  _Getoetste leerdoelen: 2-4, 6-9, 11 _

 • Participatie (voorbereiding college, actief meedoen in college, inleveren wekelijkse stellingen over stof)
  Getoetste leerdoelen: 1, 5-7, 10

 • Groepsopdracht (gedegen presentatie over de literatuur, formuleren van discussiestelling, leiden discussie)
  Getoetste leerdoelen: 1, 8-11

Weging

Werkstuk: 60%
Groepsopdracht: 20 %
Presentatie vorderingen werkstuk: 10%
Participatie: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor de deadline voor het inleveren van de werkstukken zie overzicht deadlines

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Voor de deadline zie overzicht deadlines

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • communicatie tussen docent en studenten;

 • inleveren weekstellingen

Literatuur

 • Chris Buskes, Evolutionair denken. De invloed van Darwin op ons wereldbeeld. (Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam, laatste druk 2009). ISBN 9789057121807. Te verkrijgen bij Bol en op de website van de uitgever. Prijs: €24,95.

 • Verdere literatuur wordt later bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

J.J.L (Léjon) Saarloos MA

Opmerkingen

Geen