Prospectus

nl en

Eurasian Travelogues in the Sixteenth and Seventeenth Centuries

Course
2016-2017

Toegangseisen

De propedeuse is voltooid en beide BA-Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Al ruim voor het begin van de zestiende eeuw hadden de veroveringen door Arabieren, Turken en Mongolen de uitwisselingen tussen de verschillende delen van Eurazië versterkt en het kader geschapen voor beroemde reizen als die van Ibn Battuta en Marco Polo. De Europese ontdekking van de vaarroutes naar andere werelddelen was echter het startschot voor een tot dan toe ongekend koor van Europeanen die ver weg waren geweest, en hun verslagen kwamen ook nog in veel grotere oplagen beschikbaar dan enige voordien. Als we aan vroegmoderne reisverslagen denken, denken we daarom in eerste instantie aan die van West-Europeanen, maar er komen tegenwoordig ook steeds meer uitgaven en vertalingen beschikbaar van verslagen van Turkse, Iraanse, Russische, Chinese en andere reizigers, die soms grote (en soms ook kleinere) afstanden aflegden. Was er echter toch iets aparts aan de Europese reisverslagen uit die tijd? Vormde de enorme hoeveelheid in grote oplage beschikbare voorbeelden een soort “school die het oog leert zien,” die een gestandaariseerd “exotiserend en erotiserend” beeld naar voren bracht waar de reisverslaggever zich in voegde? En wat is eigenlijk een reisverslag?

Dit college verkent primaire en secundaire bronnen ten einde een dieper begrip te bereiken over hoe reisverslagen werden opgesteld en hoe zij de ontmoetingen van hun auteurs verpakten. Elke student zet een eigen onderzoek op rondom twee reisverslagen die een aspect gemeen hebben (bijvoorbeeld de bestemming), en plaatst die in de context van de tijd, het leven van de auteurs en ander reisverslagen op basis van secundaire literatuur. Daarnaast worden de twee verslagen vergeleken. Die vergelijking vormt de basis voor een kritische analyse. Iedereen presenteert zijn of haar bevindingen in een referaat en een afsluitend werkstuk.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 1. een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
 2. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.
 3. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.
 4. bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.
 5. bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.
 6. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort;
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen: dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500.
 2. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het combineren van historiografische debatten met empirisch onderzoek in primaire bronnen en/of het verbinden van gescheiden historiografische tradities door middel van innovatieve vraagstelling.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 1. Kan de vraag opwerpen en beantwoorden in hoeverre een bepaald vroegmodern reisverslag genre-specifieke elementen in zich bergt die in aanmerking genomen dienen te worden bij de verwerking ervan in een historisch betoog.
 2. Heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste theoriën omtrent Europese reisverslagen en van theoriën over mogelijke onderscheiden met niet-Europese reisverslagen.
 3. Kan zowel Europese als niet-Europese reisverslagen kritisch beoordelen.
 4. Kan vanuit een vergelijking van twee teksten een analyse opbouwen.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen college en individuele feedback: 25 uur

 • Leesstof colleges: 60 uur

 • Maken werkstukopzet (inclusief zoeken van bronnen): 60 uur

 • Voorbereiden referaat: 30 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 105 uur

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 woorden, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  Getoetste leerdoelen: 2-5, 9-12

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-5, 6, 8, 9-12

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 6, 3, 5, 7, 8, 10, 11

 • Werkstukopzet (een kort plan voor het te schrijven werkstuk, met benoeming van de twee belangrijkste primaire bronnen, verantwoording van de keuze daarvoor, een voorlopige vraagstelling, veelbelovende secundaire literatuur)
  Getoetste leerdoelen: 1, 2, 4, 9

Weging

Werkstuk: 60%
Werkstukopzet: 15%
Referaat: 15%
Participatie: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor de deadline voor het inleveren van de werkstukken zie overzicht deadlines

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Voor de deadline zie overzicht deadlines

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Het ter beschikking stellen van literatuur en algemene mededelingen

 • Het uploaden van de werkstukopzetten en werkstukken

Literatuur

 • Muzaffar Alam and Sanjay Subrahmanyam, Indo-Persian Travels in the Age of Discoveries 1400-1800 (Cambridge, 2007), Inleiding en hoofdstukken 3, 4, 5, 8.

 • Ernst van den Boogaart, Het verheven en verdorven Azië: Woord en beeld in het Itinerario en de Icones van Jan Huygen van Linschoten (Amsterdam, 2000).

 • Cemal Kafadar, “Self and Others: The Diary of a Dervish in Seventeenth-Century Istanbul and First-Person Narratives in Ottoman Literature,” Studia Islamica 69 (1989), pp. 121-50.

 • Nabil Matar, Turks, Moors, and Englishmen in the Age of Discovery (New York, 1999), hoofdstukken 3, 4.

 • Joan-Pau Rubiés, “Instructions for Travellers: Teaching the Eye to See,” History and Anthropology 9 (1996) nos. 2-3, pp. 139-90.

 • Sunil Sharma, “The City of Beauties in the Indo-Persian Poetic Landscape,” Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East 24: 2 (2004), pp. 73-81.

 • Richard E. Strassberg, Inscribed Landscapes: Travel Writing from Imperial China (Berkeley, 1994), inleiding.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

 • Tot 1 september 2016: dr. Gijs Kruijtzer

 • Vanaf uiterlijk 1 september 2016 zal dr. Kruijtzer beschikken over een e-mailadres en telefoonnummer van de Universiteit Leiden. Deze contactgegevens zullen zo spoedig mogelijk op deze plek worden gepubliceerd.

Opmerkingen

Geen