Prospectus

nl en

Global Connections

Course
2016-2017

Toegangseisen

Er zijn geen specifieke toegangseisen

Beschrijving

Dit hoorcollege bouwt voort op de algemene kennis van historische ontwikkelingen opgedaan in het eerste jaar. Nu staan echter de historische verbindingen centraal zoals ontstaan door de circulatie van mensen, goederen en ideeën. We stellen ons de vraag hoe een steeds groter en intensiever web van interregionale verbindingen van invloed is geweest op de sociale, economische en culturele geschiedenis van regionale beschavingen en van de wereld in het algemeen.

De chronologische ontwikkelingen zullen worden verduidelijkt aan de hand van geografische condities (longue durée) en theoretische modellen (globalisering). Studenten krijgen in dit college inzicht in processen van regio-overstijgende sociale, economische en culturele interactie en de manier waarop deze processen kunnen worden bestudeerd.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 1. De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.
 2. De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten uit vakwetenschappelijke literatuur.
 3. De student ontwikkelt analytische vaardigheden.

Leerdoelen, specifiek voor het BA2-Kerncollege Global Connections

De student heeft aanvullende algemene diachrone kennis van een afstudeerrichting-overschrijdend thema op gedaan, in het bijzonder: - 4. kennis van en inzicht in het wereldwijde geschiedverloop in het bijzonder op het terrein van de theorie en de infrastuctuur van globaliseringsprocessen;
5. kennis van en inzicht in de circulatie van mensen, goederen en ideeën van ca. 300 voor Christus tot heden;
6. kennis van en inzicht in de historische context en achtergronden van eigentijdse ontwikkelingen die als resultaat van globaliseringsprocessen kunnen worden aangeduid.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Bestuderen van de verplichte wekelijkse literatuur: 92 uur

 • Voorbereiding tentamen: 20 uur

 • Tentamens: 4 uur

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen met korte open vragen:
Deeltoets 1 (Schriftelijk tentamen)
Deeltoets 2 (Schriftelijk tentamen)

Weging

Deeltoets 1: 50%
Deeltoets 2: 50%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

 • De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

 • Aan het hertentamen kan alleen worden deelgenomen indien het eindcijfer onvoldoende is.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor: - Powerpoints van de hoorcolleges

 • Proeftentamen

Literatuur

 • Merry E. Wiesner-Hanks, A Concise History of The World (Cambridge 2015).

Let op! Het in de voorgaande jaren gebruikte boek van McNeill&McNeill, The Human Web is dit jaar niet meer het handboek voor dit Kerncollege.- Andere literatuur wordt via Blackboard aangereikt bij aanvang van college.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

L.P.J. (Lennart) Bes

Opmerkingen

Geen