Prospectus

nl en

Colonial Officials and Local Elites. Practices of Rule and Law in Colonial Indonesia, 1800-1942

Course
2016-2017

Toegangseisen

Beide BA2-Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in de richting van het seminar

Beschrijving

Koloniale machtsuitoefening in Nederlands-Indië was een complex proces waarbij het beeld dat in Nederland bestond vaak niet (meer) overeenkwam met de situatie en de verhoudingen tussen koloniale ambtenaren, Indonesische elites en de lokale bevolking ter plaatse. De afstand tussen Den Haag en Batavia of – in nog grotere mate – andere plaatsen in koloniaal Indonesië, was immers groot en de bureaucratische processen waren stroperig. Tijdens dit onderzoeksseminar onderzoeken we de invloed van residenten, regenten en tussenpersonen in koloniaal Indonesië op de praktijk en hervormingen in het koloniaal bestuur en de pluralistische rechtspraak.

We gaan het archief van het Ministerie van Koloniën in om meer te weten te komen over de praktijk van indirect en/of duaal bestuur en de pluralistische rechtspraak. We zullen onderzoeken wat we in dit koloniale archief te weten kunnen komen over de lokale situatie in Nederlands-Indië, hoe de informatieuitwisseling tussen Nederland en Nederlands-Indië plaatsvond, welke informatie van belang werd geacht (en welke informatie juist verloren ging) en hoe veranderingen in koloniaal beleid, bestuur en rechtspraak plaatsvonden.

Iedere student onderzoekt een specifieke kwestie, gaat in het archief op zoek naar de bijbehorende dossiers en schrijft een werkstuk gebaseerd op probleemgestuurd bronnenonderzoek. De nadruk zal liggen op de verhouding tussen het lokale en het koloniale bestuur en de pluralistische rechtspraak. De keuze voor een thema is vrij, maar voorbeelden van mogelijke onderzoeksthema’s zijn de invoering van Westerse wetboeken op Sumatra, de rol van lokale Indonesische en Chinese elites in de koloniale rechtspraak, de gevoeligheden rondom de vervolging van Javaanse adel voor strafbare feiten of de koloniale controle op de religieuze (Islamitische) rechtbanken op Java.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

  1. een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij: a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken; b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen; c. een wetenschappelijk debat analyseren; d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij: a. een realistische planning hanteren; b. een probleemstelling en deelvragen formuleren; c. een beargumenteerde conclusie formuleren; d. feedback geven en ontvangen; e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.
  1. bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.
  1. bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort; bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties; in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en Globalisering: voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen: dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500.
  1. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen; in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en Globalisering*: voor het combineren van historiografische debatten met empirisch onderzoek in primaire bronnen en/of het verbinden van gescheiden historiografische tradities door middel van innovatieve vraagstelling.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

  1. Heeft kennis van en inzicht in de geschiedenis van het koloniaal bestuur en de pluralistische rechtspraak in koloniaal Indonesië, 1800-1942.
  1. Heeft kennis van en inzicht in de bredere historiografische debatten over de aard van koloniaal bestuur en rechtspluralisme in koloniën en empires.
  1. Is in staat om zelfstandig primaire bronnen te vinden en begrijpen in het archief van het Ministerie van Koloniën.
  1. Heeft kennis van het specifieke karakter van koloniale bronnen en is in staat deze bronnen op de juiste wijze te analyseren, interpreteren en in de historische context te plaatsen.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen college: 26 uur

 • Voorbereiding voor entreetoets: 8 uur

 • Voorbereiden college (lezen literatuur): 92 uur

 • Voorbereiden presentaties (en schrijven bijbehorende teksten ter verspreiding onder medestudenten): 14 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 140 uur

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 woorden, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  Getoetste leerdoelen: 2-5, 1-5, 7-12

 • Entreetoets
  Getoetste leerdoelen: 7,8,9

 • Mondelinge presentatie 1
  Getoetste leerdoelen: 3-5, 9-12

 • Mondelinge presentatie 2
  Getoetste leerdoelen: 3-5, 9-12

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 6

Weging

Werkstuk: 65%
Entreetoets: 10 %
Referaat 1 (bronnenpresentatie): 10%
Referaat 2: 10%
Participatie: 5%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor de deadline voor het inleveren van de werkstukken zie overzicht deadlines

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Voor de deadline zie overzicht deadlines

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het beschikbaar stellen van (extra) materiaal

 • aankondigingen van de docent

Literatuur

Literatuur wordt voorafgaand aan het college bekend gemaakt via Blackboard

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

S. Ravensbergen MA

Opmerkingen

Geen