Prospectus

nl en

Crime and Punishment in Europe and Asia (1800-1900): a comparative perspective

Course
2016-2017

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Tijdens dit college onderzoeken we de rol van het strafrecht binnen negentiende-eeuwse staatsvormingsprocessen in Europa en Azië. In Europese landen kwamen tijdens de 19e eeuw moderne strafrechtsystemen tot stand. De strafrechtshervormingen werden beïnvloed door – en waren onderdeel van – de vorming van natiestaten. Rechters, rechtbanken, wetboeken en straffen waren van belang voor de legitimering van het staatsgezag. Strafrecht werd bovendien ingezet als middel om de bevolking te disciplineren en civiliseren. Ideeën uit de Verlichting en de Franse Revolutie werden toegepast en aangepast in de praktijk, of juist weer afgeschaft. De trias politica en de onafhankelijke rechtspraak kregen vorm. Lijfstraffen en de doodstraf stonden ter discussie. Ook vormden zich nieuwe ideeën over misdaad en straf tijdens de negentiende eeuw. Zo leidde de opkomst van de criminologie en psychiatrie tot ideeën over ‘de criminele mens’.

In dit college behandelen we zowel de ideeën over als de praktijk van het strafrecht. De ontwikkelingen worden bovendien bestudeerd in comparatief perspectief met misdaad en straf in Azië. We kijken bijvoorbeeld naar mediation in het Chinese rechtssysteem en de rol van Islamitische rechtbanken binnen Aziatische staten. Ook van belang voor een beter begrip van de ontwikkeling van het strafrecht zijn de Europese koloniën in Azië. We onderzoeken of de koloniale staten ook voldeden aan de voorwaarden gesteld aan de Europese rechtsstaat of dat daar andere regels golden. Het college sluit aan bij het kerncollege ‘Grenzen van de macht’ (sem. I)

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

De student kan:

 1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
 2. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
 3. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
 4. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.
 5. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief.
 2. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:
8. verwerft kennis van en inzicht de ontwikkelingen van het strafrecht in Europa en Azië tijdens de negentiende eeuw;
9. verwerft kennis van en inzicht in de rol van het strafrecht binnen staatsvormingsprocessen in Europa en Azië (1800-1900);
10. verwerft inzicht in de verschillende manieren waarop historici gebruik maken van juridische primaire bronnen.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen college: 26 uur

 • Voorbereiden college/opdrachten: 26 uur

 • Studiebegeleiding: 1 uur

 • Bestuderen algemene literatuur: 40 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 187 uur

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 1-4, 6-10

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 1, 3-4, 6-10

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 5, 6-10

 • Opdracht 1 (studenten maken in tweetallen kennis met juridische primaire bronnen uit de negentiende eeuw en de wijzen waarop historici gebruik maken van deze bronnen)
  Getoetste leerdoelen: 1, 7, 10

Weging

Werkstuk: 65%
Mondelinge presentatie: 15%
Participatie: 5%
Opdracht 1: 15%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor de deadline voor het inleveren van de werkstukken zie overzicht deadlines

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Voor de deadline zie overzicht deadlines

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor: - Communicatie tussen student en docent

Literatuur

Literatuur hoeft niet aangeschaft te worden en zal beschikbaar worden gesteld op een collegeplank in de UB.

 • Emsley, C. ‘Control and legitimacy: the police in comparative perspective since circa 1800’ in: Clive Emsley, Eric Johnson and Pieter Spierenburg (ed.), Social control in Europe. Vol. 2: 1800-2000 (Columbus, OH : Ohio State University Press 2004) 193-209.

 • Martinage, R. (vertaling A. A. Wijffels), Geschiedenis van het strafrecht in Europa (Nijmegen: Ars Aequi Libri 2002) 43-104.

 • Shapiro, M. Courts. A Comparative and Political Analysis (University of Chicago 1981) 1-62.

 • Spierenburg, P. “Punishment, Power and History: Foucault and Elias” in: Pieter Spierenburg, Violence and Punishment: Civilizing the Body Through Time (Cambridge 2013) 75-92.

 • Wilson, Jon E. The Domination of Strangers. Modern Governance in Eastern India 1780-1835 (Palgrave Macmillan 2008) 133-160.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

S. Ravensbergen MA

### Opmerkingen

Geen