Prospectus

nl en

For King or Fatherland? Identities in the late middle ages

Course
2016-2017

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Macht, propaganda en identiteit zijn drie nauw-gerelateerde begrippen. Vooral in tijden van onzekerheid is de loyaliteit van de bevolking voor machthebbers en pretendenten van grote betekenis. Aan de andere kant is ook het volk op zoek naar de zekerheid van een gemeenschappelijke identiteit. Dit geldt niet alleen voor de moderne tijd. Ook in de late middeleeuwen probeerden de machthebbers de bevolking aan zich te binden door grote spektakels en fraaie geschiedenissen te organiseren. In dit college wordt de ontwikkeling en beïnvloeding van identiteiten in de laat-middeleeuwse Nederlanden onderzocht.

Dit college sluit aan bij het Kerncollege ‘Grenzen van de Macht’ (sem I).

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

De student kan:

 1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
 2. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
 3. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
 4. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.
 5. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort; bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis: van de middeleeuwse grondslagen van de Europese geschiedenis; in het bijzonder van etniciteit, staatsvorming, internationale handel en scheepvaart, en contacten met de buiten-Europese wereld.
 2. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht; bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis: voor het gebruik van laatmiddeleeuwse administratieve bronnen en geschiedschrijving met betrekking tot de Nederlanden in brede zin; paleografie, bronnenkunde.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 1. Heeft kennis van en inzicht in de ontwikkeling van identiteiten in de late middeleeuwen;
 2. Heeft kennis van en inzicht in de geschiedenis van de Nederlanden in de late middeleeuwen.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen college: 13×2 uur = 26 uur

 • Voorbereiden college: 84 uur

 • Maken opdracht(en): 20 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 150 uur

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2-4, 8-10

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-4, 8-9

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 5

 • Opdracht 1 (Entree toets)
  Getoetste leerdoelen: 8,9

 • Gezamenlijk schrijven van een theoretische of methodische inleiding.
  Getoetste leerdoelen: 1, 8

Weging

Werkstuk: 65%
Mondelinge presentatie: 15%
Participatie: 10%
Opdracht 1: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor de deadline voor het inleveren van de werkstukken zie overzicht deadlines

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Voor de deadline zie overzicht deadlines

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor: - Ter beschikking stellen van studiemateriaal

 • Communicatie

Literatuur

 • Wordt nog meegedeeld

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. Robert Stein

### Opmerkingen

Geen