Prospectus

nl en

Religious exiles in the early-modern Netherlands: identity and impact

Course
2016-2017

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Discussies rond de effecten van immigratie domineren de laatste jaren het publieke debat. Toch is de omvang van de huidige instroom van vluchtelingen bescheiden als je het vergelijkt met de migratiestromen in de Nederlanden tijdens de zestiende en zeventiende eeuw. Zowel in de Republiek als in de zuidelijke, Spaanse Nederlanden vonden grote demografische verschuivingen plaats als gevolg van religieuze veranderingen. De Reformatie en het religieuze geweld dat daarop volgde dwongen vele protestante en katholieke Nederlanders te vertrekken, om soms weer terug te keren als het confessionele klimaat ten goede was gekeerd. Zij kregen in de zeventiende eeuw gezelschap van buitenlandse religieuze vluchtelingen, zoals Engelse Calvinisten, Franse Hugenoten en Spaanse en Portugese joden. De Spaanse Nederlanden verwelkomden op hun beurt grote groepen katholieke vluchtelingen, bijvoorbeeld uit Engeland en Frankrijk.

Het is duidelijk dat deze migratiestromen een enorme impact hebben gehad op de ontwikkeling van de Nederlanden. Nederlandse vluchtelingen deden in hun ballingsoorden nieuwe ideeën op, en werden er vaak radicaler. De nieuwe inwoners brachten kennis, kapitaal en bovenal specifieke religieuze ideeën met zich mee. In dit werkcollege bestudeer je zowel de ervaring van vluchtelingen als hun invloed op de gemeenschappen waar ze zich vestigden. Wat was de impact van vluchtelingen op de Opstand en de cultuur, religie en economie van de Republiek? Hoe succesvol was de integratie van vluchtelingen in hun nieuwe omgeving? En in hoeverre cultiveerden ze juist hun vluchtelingenstatus en ontwikkelden ze een ballingscultuur? Door het bestuderen van religieuze vluchtelingen maak je kennis met de theorie en praktische applicaties van transnationale geschiedenis. Dit werkcollege sluit aan bij het kerncollege Global Connetions.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

De student kan:

 1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
 2. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
 3. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
 4. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.
 5. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;
  • bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: voor staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw.
 2. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;
  • bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 1. heeft kennis van de verschillende groepen religieuze vluchtelingen die zich in de zestiende en zeventiende eeuw in de Nederlanden vestigden of er juist vertrokken.
 2. heeft inzicht in de impact die deze groepen hebben gehad op het verloop van de Opstand.
 3. heeft inzicht in de specifieke ballingscultuur die groepen vluchtelingen ontwikkelden.
 4. heeft inzicht in de nieuwe historiografische ontwikkelingen op het gebied van transnationale geschiedenis.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Voorbereiden college: 60 uur

 • Maken opdracht(en): 40 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 155 uur

 • Studiebegeleiding: 1 uur

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2-4, 6-11

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-4, 6-11

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 1, 3, 5, 6-11

Weging

Werkstuk: 65 %
Mondelinge presentatie: 20 %
Participatie: 15 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor de deadline voor het inleveren van de werkstukken zie overzicht deadlines

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Voor de deadline zie overzicht deadlines

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor: - Beschikbaar stellen van literatuur

 • Aankondigingen

Literatuur

De literatuur zal enige weken voor aanvang van het college bekend gemaakt worden via Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. Van Tol treedt per 1 augustus in dienst bij de Universiteit Leiden. Zijn contactgegevens zullen hier zo zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd.

Tot 1 augustus kunt u voor informatie over dit vak terecht bij prof. dr. J. Pollmann.

Opmerkingen

Geen