Prospectus

nl en

The Northern Irish Question

Course
2016-2017

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Noord-Ierland bestaat als staatskundige entiteit pas sinds 1921. De staat werd indertijd in het leven geroepen om een oplossing van de ‘Ierse Kwestie’ mogelijk te maken. Deze Ierse Kwestie draaide om de vraag wat de staatkundige positie van geheel Ierland moest zijn: al dan niet binnen het Verenigd Koninkrijk. Na een langdurige parlementaire en soms gewelddadige strijd door Ierse nationalisten was in 1914 besloten dat Ierland direct na het einde van de Eerste Wereldoorlog een vorm van autonomie zou krijgen. Hiertegen ontstond scherp verzet onder Ierse Protestanten die vooral in het noorden van Ierland woonden. Dit verzet, dat bijna tot een burgeroorlog leidde, deed Britse politici realiseren dat een speciale regeling noodzakelijk was. De creatie van een autonoom Noord-Ierland werd met grote tegenzin erkend door nationalisten in het verdrag van 1921 dat een einde maakte aan een periode van revolutionair geweld. Gedurende haar hele bestaan bleef de legitimiteit van de staat echter ter discussie staan.

Dit college zal op basis van een combinatie van secundaire en enkele primaire bronnen onderzoeken wat voor soort staat dit Noord-Ierland was. In hoeverre probeerde de overheid de verschillende delen van de bevolking er van te overtuigen dat zij hen allen vertegenwoordigden en bracht zij hen tot een gemeenschappelijkheid, en wat voor gevolgen had de blijvende ambitie van nationalisten om tot een Ierse hereniging te komen voor de interne verhoudingen en de relatie van Noord-Ierland met Groot-Brittannië en de Republiek Ierland. Daarbij ligt de aandacht op het ontstaan, de aard van, en de oplossing voor het conflict dat uitgevochten werd tussen 1969 en 1998.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

De student kan:

 1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
 2. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
 3. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
 4. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.
 5. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties.
 2. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 1. Heeft kennis en inzicht gekregen in de aard, de oorzaken en mogelijke oplossingen van de Noord-Ierse problematiek;
 2. Heeft actieve ervaring opgedaan met subjectiviteit in het handelen door historische actoren en in de geschiedschrijving.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen en participeren in college: 24 uur

 • Voorbereiden college: 40 uur

 • Voorbereiding voor presentaties: 6 uur

 • Schrijven boekrecensie: 28 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 182 uur

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2-4, 8

 • Mondelinge presentaties
  Getoetste leerdoelen: 1, 3-4, 8, 9

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 3, 5-8

 • Opdracht Boekrecensie
  Getoetste leerdoelen: 8, 9

Weging

Werkstuk: 60%
Mondelinge presentaties: 15 %
Participatie: 10%
Opdracht Boekbespreking: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor de deadline voor het inleveren van de werkstukken zie overzicht deadlines

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Voor de deadline zie overzicht deadlines

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor: *het ter beschikking stellen van studiemateriaal; *cursusinformatie; *inleveren van opdrachten en werkstukken.

Literatuur

Cursusmateriaal wordt via Blackboard of de UB ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

J. Augusteijn

Opmerkingen

Geen