Prospectus

nl en

The Jewish Council

Course
2016-2017

Toegangseisen

De propedeuse is voltooid en beide BA-Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

De Joodse Raad speelde tussen haar oprichtig in februari 1941 en haar ontbinding in september 1943 een dramatische rol: ze diende als doorgeefluik voor de anti-joodse bepalingen die de bezetter afkondigde, als hoofd van de machteloze en geïsoleerde Joodse gemeenschap en, vanaf de zomer van 1942, als medeorganisator van de deportatie van de Joden uit Nederland naar de vernietigingskampen. Het nut dat zij de vervolgers bewees, is helder. De afkeer en woede die zij, zeker na de oorlog, bij de weinige overgebleven slachtoffers opriep, is evenmin moeilijk te begrijpen. Maar hoe zag de raad haar eigen rol? Hoe rechtvaardigde het apparaat zijn eigen medewerking? Dat is veel minder duidelijk, dus dat gaan we onderzoeken. Aan de hand van het (bijna geheel gedigitaliseerde) archief van de Joodse Raad gaan wij proberen de gebeurtenissen te bezien door de ogen van zijn leiders en medewerkers.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 1. een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
 2. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.
 3. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.
 4. bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.
 5. bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.
 6. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort;
  • bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: voor staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw.
 2. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 1. Verwerft kennis van de geschiedenis van de Duitse bezetting en de Jodenvervolging;
 2. Leert werken met een institutioneel archief;
 3. Traint aan de hand van deze dramatische en onalledaagse casus zijn empathische vermogens.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen college: 26 uur

 • Voorbereiden college: 36 uur

 • Maken opdracht(en): 26 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 192 uur

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 woorden, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  Getoetste leerdoelen: 1-5, 9-11

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-5, 11

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 6, 11

 • Opdrachten: Kort essays over alle behandelde literatuur
  Getoetste leerdoelen: 1, 7-9, 11

Weging

Werkstuk: 70 %
Referaat: 10 %
Participatie: 10 %
Opdrachten: 10 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor de deadline voor het inleveren van de werkstukken zie overzicht deadlines

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Voor de deadline zie overzicht deadlines

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Het ter beschikking stellen van studiemateriaal, roosters etc.

Literatuur

Nader bekend te maken.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. B.E. van der Boom

Opmerkingen

Geen