Prospectus

nl en

The construction of the nation: the Netherlands, 1813-1914

Course
2016-2017

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

In 1813 werd de basis gelegd voor het Koninkrijk der Nederlanden. Maar wat stelde de negentiende-eeuwer zich eigenlijk bij dat ‘Nederland’ voor?

In dit college onderzoeken we aan de hand van literatuur en enkele bronnen hoe Nederland tussen 1813 en het begin van de Eerste Wereldoorlog vorm kreeg. Historici hebben al veel geschreven over het ontstaan van een nationaal discours. De nadruk hierbij ligt op de verhalen en symbolen die, bijvoorbeeld via het onderwijs, romans of de oprichting van een standbeeld voor Rembrandt of Michiel de Ruyter, door de maatschappelijke bovenlaag aan de bevolking werden aangereikt. Naast deze traditionele kijk op natievorming, bestuderen we in dit college ook meer recente ontwikkelingen in de historiografie. In hoeverre vonden de elitaire pogingen tot natievorming bijvoorbeeld gehoor bij ‘de man in de straat’? Welke betekenis had ‘Nederland’ in het dagelijks leven? Wie hadden er toegang tot de nationale gemeenschap, en wie bepaalde dat? In hoeverre vormde de invulling van de natie inzet van politieke strijd? Hoe verhield het Nederlanderschap zich tot lokale en regionale identiteiten? En waar lagen in de beleving van de negentiende-eeuwer eigenlijk de grenzen van het land?

Dit werkcollege sluit aan bij het Kerncollege ‘Grenzen aan de macht’ (sem. I)

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

De student kan:

 1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
 2. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
 3. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
 4. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.
 5. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;
  • bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: voor staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw.
 2. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;
  • bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 1. heeft kennis van en inzicht in de recente historiografie over natievorming.
 2. heeft kennis van en inzicht in de politieke en culturele ontwikkeling van Nederland in de negentiende eeuw.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen college: 26 uur

 • Voorbereiden college: 26 uur

 • Maken opdracht(en): 26 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 42 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 160 uur

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2-4, 6-9

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-4, 6

 • Participatie en opdrachten
  Getoetste leerdoelen: 1, 5, 6, 8, 9

Weging

Werkstuk: 70%
Mondelinge presentatie: 10%
Participatie en opdrachten: 20%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor de deadline voor het inleveren van de werkstukken zie overzicht deadlines

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Voor de deadline zie overzicht deadlines

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het beschikbaar stellen van informatie

 • literatuur

 • het delen en bediscussiëren van onderzoeksresultaten.

Literatuur

Literatuur wordt bekend gemaakt via Blackboard en in de colleges. Ruim voor aanvang van de colleges zal worden aangekondigd via Blackboard wat voor de eerste bijeenkomst moet worden gelezen.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Mw A.F. Petterson MA

Opmerkingen

Niet van toepassing.