Prospectus

nl en

Maritime Aspects of Migration from 1600 to the Present

Course
2016-2017

Toegangseisen

Er zijn geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

De beelden zijn bekend: mannen, vrouwen en kinderen die in onzeewaardige, overbevolkte bootjes de Middellandse Zee oversteken om een veilig heenkomen te zoeken. In voorjaar 2016 werd een Nederlands marineschip naar de regio gezonden om de mensensmokkel aan te pakken. In het licht van de actuele vluchtelingenproblematiek is het interessant om de maritieme aspecten van migratie in heden en verleden te bestuderen en te vergelijken.

Varen over zee is van oudsher een riskante onderneming. In de loop der eeuwen hebben miljoenen mensen zich gedwongen of vrijwillig ingescheept. Bestudering van migratie over zee vanaf de vroegmoderne tijd tot heden maakt het mogelijk om enkele belangrijke maritiem-historische thema’s in interdisciplinair verband en in een mondiale context te bespreken, zoals de slaven- en koeliehandel, pelgrimsvaart, toerisme, het leven aan boord van migrantenschepen, havenbuurten als smeltkroes van culturen, de internationale maritieme arbeidsmarkt en de grenzen en mogelijkheden van het migratiebeleid.

Het hoorcollege sluit ook goed aan bij eigentijds onderzoek naar oceanen als complexen, als verbindingswegen voor het transport van mensen, goederen en ideeën, als bron van economische activiteiten, en als prikkel tot technologische innovaties en internationale regelgeving. In dit college worden de oorzaken, gevolgen en risico’s van migratie over zee ingeleid en vervolgens aan de hand van concrete voorbeelden nader uitgewerkt. Wat waren de verschillen en overeenkomsten bij het vervoer van slaven, landverhuizers en anderen? Wat is de relatie tussen technologische ontwikkelingen in de scheepvaart en de groei van migratiestromen? In welke mate beïnvloedde globalisering de samenstelling en herkomst van de scheepsbemanningen? Wat zijn de ervaringen van het NAVO-eskader in de Middellandse Zee? Deze en andere vragen komen in de colleges aan bod. Voor bepaalde onderwerpen zullen experts worden uitgenodigd die hun eigen onderzoek toelichten of uit ervaring spreken.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 1. De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.
 2. De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten uit vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort; bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: voor staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw, en in het bijzonder voor de track Zeegeschiedenis: de relatie van de mens tot de oceanen, zeeën en rivieren.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

 1. De student verwerft kennis van en inzicht in maritieme aspecten van migratie in vergelijkend en interdisciplinair perspectief van 1600 tot heden.
 2. De student maakt kennis met, verwerft inzicht in en leert kritisch reflecteren op recente wetenschappelijke debatten over de relatie tussen scheepvaart, migratie en globalisering.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Tentamens: 2 uur

 • Zelfstandige literatuurstudie en hoorcollegestof: 114 uur

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:
Deeltoets 1: schriftelijk tentamen.
Deeltoets 2: schriftelijk tentamen.

Weging

Deeltoets 1: 50 %
Deeltoets 2: 50 %

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

 • De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

 • Aan het hertentamen kan alleen worden deelgenomen indien het eindcijfer onvoldoende is; bovendien kunnen alleen onvoldoende deeltoetsen worden herkanst.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal;

 • het doen van mededelingen.

Literatuur

De literatuur wordt aan het begin van de collegereeks bekendgemaakt. De artikelen zullen via de collegeplank of Blackboard ter beschikking worden gesteld.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. A.M.C. van Dissel

Opmerkingen

Een aantal colleges wordt door gastsprekers verzorgd. Een excursie behoort tot de mogelijkheden (facultatief).