Prospectus

nl en

Thirst for knowledge: Science and scholarship form the middle ages to the modern era

Course
2016-2017

Toegangseisen

De propedeuse is voltooid en beide BA-Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

We heten vandaag de dag in een kennismaatschappij te leven. De dorst naar kennis is echter niets nieuws. Door de eeuwen heen lagen er zeer verschillende wegen open voor de nieuwsgierige onderzoeker, zoals antieke gymnasia, middeleeuwse kloosters, vroegmoderne universiteiten, geleerde genootschappen en hedendaagse bedrijfslaboratoria.

De zoektocht naar kennis trok dan ook een zeer breed scala aan mensen aan. We kunnen hierbij denken aan de godsvruchtige monnik en de erudiete homo universalis, maar ook aan de fantasierijke alchemist, de volhardende ontdekkingsreiziger en de gewiekste experimentator.
In dit college stellen we vragen bij de productie van kennis van de oudheid tot het heden, met een nadruk op de vroegmoderne en moderne tijd. Aan welke criteria hebben ‘ware’ kennis en ‘goede’ wetenschap door de eeuwen heen moeten voldoen? Wat voor soort mensen droeg hieraan bij? Wat was de rol van verschillende instituties in het vergaren en doorgeven van kennis? Welke praktijken ontwikkelden zich juist daarbuiten? En welke rol spelen onenigheid en controverse bij het streven naar kennis?

Aan de hand van gezamenlijke literatuur- en bronnenstudie zullen we een licht doen schijnen op deze en andere vragen. De deelnemers schrijven een werkstuk over een zelfgekozen casus waarin ze de thematiek aan de hand van primaire bronnenanalyse nader onderzoeken. Hierbij valt, bijvoorbeeld, te denken aan briefwisselingen, grafredes en (auto-)biografieën, prenten en portretten van wetenschappers en geleerden.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 1. een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
 2. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docenten verwerken.
 3. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.
 4. bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.
 5. bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.
 6. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort;
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief.
 2. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht; – bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 1. heeft kennis van de geschiedenis van de wetenschap, met name binnen een Europese context;
 2. heeft inzicht in de historiografie en theorievorming omtrent de geschiedenis van de wetenschap;
 3. heeft vaardigheid in het analyseren van primaire bronnen die betrekking hebben op de geschiedenis van de wetenschap.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Voorbereiden college: 76 uur

 • Maken opdracht(en): 60 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 120 uur

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 woorden, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  Getoetste leerdoelen: 2-5, 7-11

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-5, 9-11

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 6

 • Opdracht 1 (onderzoeksopzet)
  Getoetste leerdoelen: 1

 • Opdracht 2 ((concept)-inleiding, met inhoudsopgave en literatuurlijst)
  Getoetste leerdoelen: 1-5, 7-11

Weging

Werkstuk: 70 %
Referaat, participatie, en opdrachten: 30 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor de deadline voor het inleveren van de werkstukken zie overzicht deadlines

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Voor de deadline zie overzicht deadlines

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • Communicatie tussen docenten en studenten;

 • Inleveren tussentijdse opdrachten.

Literatuur

Ian F. McNeely and Lisa Wolverton, Reinventing Knowledge: From Alexandria to the Internet (New York & London 2008)
De overige literatuur wordt later bekend gemaakt en zal door de docenten beschikbaar worden gesteld.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

K. Manteufel
C.A. Engberts

Opmerkingen

Geen