Prospectus

nl en

The writing Prince and writing for the prince: egodocuments and princely mirrors

Course
2016-2017

Toegangseisen

De propedeuse is voltooid en beide BA-Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

In dit seminar staan geschriften van en voor heersers centraal. Mannen en vrouwen op de troon werden zelden geselecteerd op grond van hun literaire of intellectuele vaardigheden, niettemin hebben zij veel teksten nagelaten. Deze vallen in verschillende genres te onderscheiden, zoals oefenschriften, dagboekaantekeningen, mémoires, brieven, politieke testamenten en politieke beschouwingen van velerlei aard. Naast dergelijke vorstelijke egodocumenten en geschriften staat een nog veel omvangrijkere categorie werken waarin de vorst door anderen een spiegel krijgt voorgehouden: hoe zou een goede heerser behoren te handelen? Machiavelli’s Il Principe vormt een bekend, zij het atypisch, voorbeeld van deze laatste categorie.

In het college richten we ons vooral op geschriften van heersers, maar we plaatsen deze in de context van een bredere discussie onder tijdgenoten. We lezen eerst enkele inleidende teksten over heersers en hun leefomgeving, waaruit we trachten enkele algemene vragen en gezichtspunten af te lezen. Dan vervolgen we met de gezamenlijke studie van enkele teksten geschreven door heersers uit Europa en Azië. Nadat we ook delen uit vorstenspiegels hebben gelezen, kiezen de deelnemers een eigen richting zoals een genre, een figuur, of een thema. In het individuele onderzoek nemen primaire bronnen een belangrijke plaats in. De politieke testamenten van de Hohenzollern-keurvorsten van Brandenburg-Pruisen of de brieven en geschriften van Jacobus I van Engeland zijn even goed mogelijk als de werken die in China werden geschreven over de ‘art of rulership’ of de ‘autobiografie’ van Mughal heerser Babur (vertalingen).

Dit college start met een entreetoets in de eerste week, over de literatuur die hieronder staat vermeld.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 1. een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
 2. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.
 3. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.
 4. bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.
 5. bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.
 6. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort;
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties.
 2. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 1. Verwerft kennis over heersers en hun leefwereld in een mondiaal-vergelijkende context;
 2. Herkent de specifieke moeilijkheden en mogelijkheden van primaire bronnen geschreven door en voor heersers;
 3. De student verwerft inzicht in de vergelijkende methode.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen college: 12 × 2 uur = 24 uur

 • Voorbereiden college, inclusief opdrachten: 12 × 6 = 72 uur

 • Voorbereiden mondelinge presentatie:16 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen bronnen en literatuur): 168 uur

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 woorden, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  Getoetste leerdoelen: 1-11

 • synopsis
  Getoetste leerdoelen: 2-11

 • Entreetoets
  Getoetste leerdoelen: 7-11

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-11

 • Wekelijkse opdrachten (‘KAVV’)
  Getoetste leerdoelen: 3-11

Weging

Werkstuk en synopsis: 70%
Entreetoets, referaat en wekelijkse opdrachten samen 30%
(weging wordt nader toegelicht tijdens eerste bijeenkomst)

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn. Ook de entreetoets moet voldoende zijn gemaakt.

Deadlines

Voor de deadline voor het inleveren van de werkstukken zie overzicht deadlines

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Voor de deadline zie overzicht deadlines

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor: - aankondigingen

 • cursushandleiding

 • teksten

 • uitwisseling en peer review

Literatuur

 • Voor de entreetoets:

  • Jeroen Duindam, ‘Royal Courts’, in: The Oxford Handbook of Early Modern European History. 1350-1750. Volume II Cultures and Power, Hamish Scott, ed. (Oxford 2015) 440-477.
  • Jonathan D. Spence, Emperor of China. Self-portrait of K’ang-Hsi (New York 1988)
   (dit materiaal zal op collegeplank UB en indien mogelijk via weblink beschikbaar worden gesteld)
 • Andere literatuur wordt voorafgaand aan het college bekend gemaakt via Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Prof.dr. J.F.J. Duindam

Opmerkingen

Geen