Prospectus

nl en

Revolt or rebellion? The arguments of resistance (1127-1776)

Course
2016-2017

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

‘Gij moet ons in redelijkheid tegemoet treden en niet met geweld en boosaardigheid’. En als u ‘buiten de wet staat’ vertrouw het ‘ons’ dan toe een een geschikte man aan te wijzen. Klinkt modern? Het waren opstandige Gentse burgers uit de vroege twaalfde eeuw. Zij legitimeerden zo hun verzet tegen de graaf en verwoordden daarbij het idee dat diens macht ook verantwoordelijkheid inhield. En dat deze begrensd was: door het recht en de wil van de gemeenschap zelf. Noties die meer dan zes eeuwen later door de Amerikaanse opstandelingen werden onderschreven met termen als ‘right of liberty’, ‘rule of law’ en ‘people’s sovereignty’.

Kritiek en opstand tegen gezag kent een lange traditie in Europa. Aansluitend op het kerncollege ‘Grenzen aan de macht’ (sem. I) behandelt dit werkcollege het fenomeen ‘revolte’ gedurende de late Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd. Dit roept maar al te vaak het beeld op van verzet door de ‘gewone man’ tegen steeds verder toenemende macht van de ‘staat’. De werkelijkheid was complexer. Macht was sterk gefragmenteerd en politiek vooral onderhandeling; waarbij spelers op meerdere niveaus hun invloed lieten gelden. Het was een ingewikkeld maar fascinerend spel van telkens wisselende allianties: tussen vorsten, hoge en lage adel, steden en zelfs boerengemeenschappen. In dit spanningsveld braken ook regelmatig opstanden uit. Deze stonden zelden op zichzelf en kwamen voor in vele vormen en maten, met uiteenopende deelnemers, in verschillende samenstellingen.

Na inleidende verkenning wordt in de werkgroep een tiental grotere en kleinere opstanden behandeld, van Italiaanse stadsrevoltes tot de Nederlandse Opstand en Ierse Rebellie. Telkens wordt gekeken naar de deelnemers, hun motivaties en hoe zij deze legitimeerden. Tijdens zulke crisismomenten ontstonden ideeën over ideale politieke orde die tot vandaag de dag hun geldigheid hebben behouden. De volgende argumenten komen aan bod: zelfbeschikking (vrijheid), gewoonte, gemene goed, geloof, orde en natuurrecht.

Naast reguliere weekopdrachten en een gezamenlijke presentatie moet de student een eindwerkstuk schrijven. Het doel is hierbij dat studenten vanuit het inhoudelijke kader van het vak zelf een vroegmoderne revolte analyseren. Aan de hand van ‘vooropdrachten’ wordt hier al gedurende het werkcollege naar toegewerkt.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

De student kan:

 1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
 2. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
 3. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
 4. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.
 5. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief.
 2. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 1. heeft kennis van en inzicht in vroegmoderne machtstructuren, welke belangen hierbinnen bepalend waren en hoe deze tot spanningen konden leiden.
 2. begrijpt waarom juist revoltes momenten waren waarom nieuwe ideeën over politiek en samenleving werden geformuleerd.
 3. kan de samenhang tussen politieke ‘realiteit’ en de ontwikkeling in politiek denken (via legitimatie) uitleggen (in discussie en de presentatie).
 4. is zelfstandig in staat conflicten te analyseren (spelers, motieven, argumenten) en hun historische relevantie te beargumenteren (in een eindwerkstuk).

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen college: 12 × 2 uur = 24 uur

 • Voorbereiden college (inclusief weekopdrachten): 12 × 6 = 72 uur

 • Voorbereiden mondelinge presentatie:16 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief voorbereidende opdrachten en te bestuderen literatuur): 168 uur

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2-4, 6-7, 8-11

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 1, 3-4, 8-11

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 5, 10-11

 • Weekopdrachten (samenvatting weekliteratuur (1x A4) door beantwoording ‘wie’ en ‘waarom’) Getoetste leerdoelen: 3, 6-11

 • Voorbereidende opdrachten werkstuk ((1)beargumenteren keuze onderwerp, (2)zoeken literatuur,(3) omschrijven ‘wie’ en ‘waarom’).
  Getoetste leerdoelen: 2-4, 8-11

Weging

Werkstuk: 60%
Voorbereidende opdrachten werkstuk: 10%
Mondelinge presentatie: 10%
Weekopdrachten: 10%
Participatie: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor de deadline voor het inleveren van de werkstukken zie overzicht deadlines

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Voor de deadline zie overzicht deadlines

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • aankondigingen;

 • vakhandleiding

 • literatuur per week

Literatuur

Literatuur ter voorbereiding van de weekbijeenkomsten wordt bekend gemaakt en aangeboden op: Blackboard

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Drs. Theo Pronk

Opmerkingen

Geen