Prospectus

nl en

Responsible Citizens. Petitions in the Netherlands from Supplication to Citizens’ Initiative

Course
2016-2017

Toegangseisen

De propedeuse is voltooid en beide BA-Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

De behoefte om klachten en verzoeken kenbaar te maken bij de overheid is van alle tijden. Burgers stellen al eeuwenlang smeekschriften, verzoekschriften en petities op, waarin ze voor hun persoonlijke belangen opkomen of de overheid wijzen op haar wettelijke of morele verplichtingen. Wie zijn door de eeuwen heen de individuen of groepen geweest die petities indienden en welke redenen hadden zij hiervoor? Hoe hebben de praktijk van het petitioneren en het denken over petities zich in Nederland ontwikkeld? Welke verschillen bestaan er tussen het indienen van petities in ‘normale’ tijden en het petitioneren in periodes van politieke crisis? En hoe gingen overheden eigenlijk om met de petities die zij ontvingen?

In dit BA-seminar slechten we de barrières tussen de vroegmoderne en de moderne tijd en kijken we naar de lange lijnen van de Nederlandse geschiedenis aan de hand van het fenomeen van de petitie. We gaan van het Smeekschrift der Edelen in de zestiende eeuw tot en met het Burgerinitiatief in het meest recente verleden, met bijzondere aandacht voor de hoogtijdagen van de politieke petitie. Die ontwikkelde zich sterk in de periode van de Doelistenbeweging rond 1750 en de Patriottentijd in de jaren 1780 tot de Belgische opstand rond 1830 en de Aprilbeweging van 1853.

Vanaf de eerste week ga je in dit BA-seminar ook direct aan de slag met het primaire bronnenmateriaal, dat in de eerste plaats bestaat uit de petities zelf, maar ook uit pamfletten, tijdschriften en politieke debatten waarin petities het onderwerp vormen. We bespreken waar en hoe we deze bronnen kunnen vinden, we kijken naar vorm, stijl en functie van verschillende soorten petities, en we gaan na wat voor soort vragen we met deze bron kunnen beantwoorden. Wat kunnen petities ons vertellen over breuken en continuïteiten in de Nederlandse geschiedenis? De vaardigheden die je in de eerste colleges opdoet pas je toe bij het schrijven van een werkstuk binnen het thema van dit college. Dit werkstuk kan een analyse zijn van de inhoud van petities of de identiteit van de indieners, maar het kan ook gaan over de praktijk van het opstellen, ondertekenen, indienen en in behandeling nemen van petities. Een meer kwantitatieve benadering van het fenomeen petities of een onderzoek naar de gedachtevorming over petities behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 1. een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
 2. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.
 3. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.
 4. bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.
 5. bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.
 6. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort;
  • bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: voor staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw.
 2. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht, bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis, voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 1. Heeft kennis van de politieke en maatschappelijke functies van verzoekschriften en petities en van de betekenis van dit instrument in de Nederlandse geschiedenis, meer in het bijzonder van de achttiende en negentiende eeuw; is op de hoogte van de historiografische discussies over dit thema.
 2. Heeft inzicht in vroegmoderne en moderne discussies over politieke participatie en het recht van petitie, en is in staat in een eigen deelonderzoek primaire bronnen uit een beperkte periode te plaatsen binnen deze discussies.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen college, inclusief excursie: 28 uur

 • Bestuderen literatuur, voorbereiden literatuurtoets: 48 uur

 • Maken opdracht(en): 24 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur, maken onderzoeksopzet, eerste versie en definitieve versie, voorbereiding presentatie): 180 uur

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 woorden, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  Getoetste leerdoelen: 1-5, 7-10

 • Literatuurtoets (take-home tentamen op Blackboard)
  Getoetste leerdoelen: 7-10

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-5, 7-10

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 3, 5-10

 • Opdrachten (analyse van primaire bronnen en literatuur)
  Getoetste leerdoelen: 5, 7-10

Weging

Werkstuk: 70 %
Literatuurtoets (take-home tentamen): 10 %
Presentatie, participatie, opdrachten: 20 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor de deadline voor het inleveren van de werkstukken zie overzicht deadlines

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Voor de deadline zie overzicht deadlines

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het delen van bronnen, literatuur, en informatie.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Joris Oddens

Opmerkingen

Geen.