Prospectus

nl en

Religious conflict and toleration in the Low Countries, 1520-1750. Dutch solutions for a European problem?

Course
2016-2017

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

In de loop van de zestiende eeuw werden Nederlanders, net als de rest van Europa, getroffen door een scheuring in de Christenheid. Aanvankelijke pogingen van de Habsburgse overheid om de religieuze eenheid met vervolgingen en geweld af te dwingen bleken vruchteloos. Waar religie in 1500 nog een min of meer vanzelfsprekende rol had vervuld als politiek en sociaal bindmiddel in de samenleving, was het rond 1600 duidelijk dat religieuze verdeeldheid kenmerkend was geworden voor de Nederlandse samenleving, en dat ook zou blijven. Dit had grote politieke gevolgen. In een denkwereld waarin politieke legitimiteit en religie sterk met elkaar verweven waren leidde religieuze scheuring ook tot politieke onrust.

Aansluitend bij het Kerncollege Grenzen van de Macht (sem. I) bestudeer je in dit werkcollege de verschillende manieren waarop in de vroegmoderne Nederlanden werd omgegaan met deze nieuwe realiteit. Hoe werd geprobeerd de religieuze eenheid af te dwingen, te waarborgen of te herstellen? Hoe kwam het, op den duur, in de Republiek tot het ontstaan van een multiconfessionele samenleving, waarbinnen fundamentalitische gelovigen van verschillende religieuze denominaties erin slaagden om met en naast elkaar te leven? De Nederlanden waren in de vroegmoderne tijd het toneel van strijd tussen en binnen religieuze groeperingen, maar ook van nieuwe experimenten in samenleven met diversiteit. In dit college worden de in de Republiek ontwikkelde oplossingen voor religieuze conflicten expliciet in een Europese context geplaatst. De vraag rijst dan ook: hoe Nederlands waren ze eigenlijk?

In dit werkcollege oefen je met het vinden en selecteren van literatuur, het maken van een beredeneerde literatuurlijst, het reconstrueren van een historiografische discussie, en het plaatsen van je eigen onderzoek in een breder kader. Door samen met anderen een college in te vullen, ga je ook oefenen met het mondeling overdragen van historische kennis en inzicht en het activeren van je publiek.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

De student kan:

 1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
 2. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
 3. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
 4. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.
 5. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;
  • bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: voor staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw.
 2. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;
  • bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 1. heeft begrip van de problematiek van religieuze verdeeldheid in een vroegmoderne context.
 2. heeft inzicht in de politieke oplossingen voor dit probleem die in de Nederlanden werden ontwikkeld tussen 1520 en 1750.
 3. heeft inzicht in de dagelijkse praktijk van het samenleven in een vroegmoderne multiconfessionele samenleving.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Voorbereiden college: 60 uur

 • Maken opdracht(en): 40 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 151 uur

 • Excursie naar het Catharijneconvent in Utrecht: 4 uur

 • Studiebegeleiding: 1 uur

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2-4, 6-10

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 1, 3-4, 6-10

 • Participatie en Opdrachten
  Getoetste leerdoelen: 1-2, 5, 6-10

Weging

Werkstuk: 65%
Mondelinge presentatie: 20%
Participatie en overige opdrachten: 15 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor de deadline voor het inleveren van de werkstukken zie overzicht deadlines

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Voor de deadline zie overzicht deadlines

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor: - beschikbaar stellen van literatuur

 • aankondigingen

Literatuur

 • Benjamin Kaplan, Divided by Faith, Religious Conflict and the Practice of Toleration in Early Modern Europe (Cambridge MA: Harvard University Press, 2007). Aanschaffen.

 • R. Po-Chia Hsia en H.F.K. van Nierop (red), Calvinism and religious toleration in the Dutch Golden Age (Cambridge 2002); als e-book beschikbaar via de UB.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Prof. Dr. J. Pollmann

Dr. J.A.M. van Tol treedt per 1 augustus in dienst bij de Universiteit Leiden. Zijn contactgegevens zullen hier zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd.

Opmerkingen

Geen