Prospectus

nl en

State and Nation from a comparative global perspective, c. 1500 till the present day

Course
2016-2017

Toegangseisen

Er zijn geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

Een belangrijk thema in de geschiedenis van zowel de vroegmoderne als de moderne tijd is staats- en natievorming. In dit college worden de hoofdlijnen van de geschiedenis van dit thema besproken vanaf ongeveer 1500 tot heden, maar dan expliciet vanuit een vergelijkend wereldhistorisch perspectief. De natiestaat komt dan naar voren als een relatief jonge verschijning, als opvolger van dynastieke constellaties die meestal uit verschillende volkeren bestonden. Daarnaast leidt het wereldhistorische perspectief direct naar de vraag waarom de ontwikkelingen in Europa en Azië op den duur uit de pas gingen lopen. Hierdoor wordt de ogenschijnlijk vanzelfsprekende vorming van de moderne natiestaat in Europa sterk gerelativeerd.

In het college komen onder meer aan de orde: theorieën over staatsvorming en nationalisme, de Turko-Mongoolse Erfenis (1200-1600), het veelvolkerenbestel van de Chinese Qing-dynastie (1644-1912), de pre-koloniale, koloniale en post-koloniale staatsvorming in Afrika, etniciteit, nationalisme en kolonialisme in Azië in de 18e en 19e eeuw, de geleidelijke overgang van veelvolkerenstaten en rijken naar de natiestaat in Europa en Azië, de Jong-Turken (Ottomaanse moslims en Turkse nationalisten), het vraagstuk van staat en natie in Centraal-Europa en het probleem van de etnische minderheden (1914-1945), staatsvorming en nationalisme in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk tussen wereldrijk en multinationale staat en de Europese Unie als een bovenstatelijk instituut.

Als een rode draad loopt door het college de vraag, aansluitend bij de centrale stelling van het gebruikte boek van Azar Gat, in hoeverre naties gezien kunnen worden als ‘modern’ of als veel ouder, als een blijvende kern van groepsidentiteit.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 1. De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.
 2. De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten uit vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort; bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties; in het bijzonder bij de track Amerikaanse Geschiedenis voor Amerikaans exceptionalisme; de VS als multiculturele samenleving en de uitwerking daarvan in de historiografie, de intellectuele wisselwerking tussen de VS en Europa; in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering; voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen, dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

 1. De student heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste theoretische en historiografische discussies op het terrein van staats- en natievorming vanuit wereldhistorisch perspectief.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen college: 2 uur p.w. x 14 weken = 28 uur

 • Voorbereiden college: 50 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 50 uur

 • Toetsing: 12 uur

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:
Deeltoets 1 (take-home tentamen: ter toetsing van de kennis van en inzicht in de belangrijkste theoretische en historiografische discussies op het terrein van staats- en natievorming vanuit wereldhistorisch perspectief)
Deeltoets 2 (schriftelijk tentamen met enkele essayvragen: ter toetsing van de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties en van natie- en staatsvorming.)

Weging

Deeltoets 1: 30%
Deeltoets 2: 70%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

 • Het take-home tentamen (deeltoets 1) wordt herkanst via een nieuw take-home tentamen, in te leveren uiterlijk een dag vóór de herkansing van het schriftelijk tentamen (deeltoets 2).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor: - Deeltoets 1;

 • Informatievoorziening;

 • Weblinks;

 • Aanvullende literatuur.

Literatuur

Azar Gat, Nations: The Long History and Deep Roots of Political Ethnicity and Nationalism (Cambridge 2013).
Timothy Baycroft, Nationalism in Europe 1789-1945 (Cambridge 1998).
Aanvullende teksten op Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

F. Roșu

Opmerkingen

Voertaal: Nederlands (twee colleges in het Engels)