Prospectus

nl en

Case Study Market Regulation

Course
2016-2017

Toegangseisen

Propedeuse behaald.

Beschrijving

Het vak heeft als doel om u zelfstandig (dat wil zeggen in kleine groepjes en onder intensieve begeleiding van de docenten) toepassing van economische instrumenten op een bepaalde markt te laten analyseren. U kiest een onderwerp op het terrein van marktwerkingsvraagstukken. In 2016-2017 staat centraal dat studenten een actueel en/of maatschappelijk beleidsthema op een Nederlandse markt naar keuze mogen analyseren. Groepjes studenten kiezen een opdracht die schriftelijk moet worden uitgewerkt aan de hand van een literatuurstudie. Deze papers dienen als basis voor hun presentatie, commentaar, aanvulling en evaluatie door de docenten en medestudenten.

Leerdoelen

Doel(en) van het vak:
Het vak is onderdeel van de afstudeerrichting Recht en Economie en van de minor Economie en Beleid en traint de student in het zelfstandig analyseren van economische beleidsvraagstukken.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:
1. U kunt de wetenschappelijke literatuur over marktwerking en marktfalen beschrijven.
2. U kunt economische en beleidsinformatie op het terrein van uw markt beoordelen.
3. U kunt op het terrein van uw markt bestaande problemen beschrijven en analyseren.
4. U kunt adviseren over welvaartsverhogende beleidsaanpassingen op het terrein van uw markt.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen

Werkgroepen
Geen

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Seminar

 • Aantal uur: voor dit seminar zijn 7 bijeenkomsten van 3 uur gereserveerd, deels voor werkgroepbijeenkomsten en deels voor voortgangsgesprekken met de docent.

 • Docent(en): dr. A. Leen en J.L.J. Pronk MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Op basis van deels door de docenten aangeleverde documentatie (artikelen, onderzoeksrapporten en zo meer) en eigen onderzoek schrijven studenten een paper over een sociaal-economisch onderwerp. Zij werken daartoe samen in groepen van drie tot vier personen. De papers hebben een omvang van 4.000 tot 5.000 woorden en voldoen aan academische eisen (opbouw, argumentatie, bronverwijzing e.d.). Studenten geven (mondeling en schriftelijk) commentaar op het werk van andere groepjes. Ten slotte presenteren studenten hun inzichten, waarna discussie over paper en presentatie volgt.
  Let op! Dit vak bevat een practicum. Studenten zijn verplicht tot voorbereiding en actieve aanwezigheid op iedere bijeenkomst (zie Onderwijs- en Examenregeling). Beide elementen worden in de beoordeling betrokken. Er mag geen werkgroepbijeenkomst gemist worden, onder meer omdat de presentaties die daarin plaatsvinden toetsmomenten zijn.

Toetsing

Toetsvorm(en)
U rapporteert uw onderzoeksresultaten op heldere wijze in een schriftelijk paper en verdedigt uw bevindingen in de werkgroep middels (co-)referaten en mondelinge presentaties van de onderzoeksresultaten. Net als het vak bestaat ook de toetsvorm uit diverse onderdelen: de precieze weging in het eindcijfer wordt duidelijk aangegeven in de richting van studenten (in het werkboek).

Inleverprocedures
Per e-mail, aan de docenten; informatie ter zake is opgenomen in het werkboek (te raadplegen via Blackboard).

Examenstof
Nvt

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
De cursus wordt ondersteund door een digitale leeromgeving. De (basis)literatuur die nodig is zal zoveel als mogelijk handzaam worden samengebracht op de Blackboardsite. Via deze site kunnen studenten literatuur downloaden; soms is een link aangebracht naar de relevante vindplaats van het document. Om het onderzoek verder te kunnen verbreden en verdiepen en om ook de meest recente actualiteit in de analyse van het economische beleidsterrein te kunnen betrekken, zullen studenten zelf uitgebreid bronnenonderzoek moeten doen.

Werkboek:
Omvat studie-informatie, leesmateriaal, richtlijnen bij het schrijven van een werkstuk en de organisatie van het onderwijs. Te raadplegen via de Blackboardsite van dit vak.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: J.L.J. Pronk MSc

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A2.63

 • Bereikbaarheid: –

 • Telefoon: 071 – 527 7756

 • E-mail: j.l.j.pronk@law.leidenuniv.nl

 • Bereikbaarheid: afspraken met de docenten kunnen worden gemaakt via het secretariaat van de afdeling Economie of via een e-mail naar de docenten.

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: B207

 • Openingstijden: dagelijks van 9.00 – 12.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7756

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Let op! Dit vak bevat een practicum. Verplichte aanwezigheid (zie de Onderwijs- en Examenregeling). De onderwijsvorm brengt verplichte aanwezigheid van de bijeenkomsten met zich mee: wie niet aanwezig is, kan zijn of haar onderzoek niet presenteren en krijgt geen beoordeling. Voor Marktwerkingsvraagstukken is actieve deelname aan het seminar een vereiste. Zie de Blackboardsite van dit vak voor up-to-date informatie.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO. Let op dat er wel voldaan moet worden aan de toegangseisen.