Prospectus

nl en

Philosophy of Science (LAW)

Course
2016-2017

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.
Alleen studenten van de opleiding criminologie, voor wie dit vak verplicht is, kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

In dit vak wordt ingegaan op de verschillende wetenschapsfilosofische stromingen, zoals het positivisme en het kritisch realisme. Ook wordt ingegaan op vraagstukken en standpunten over de eenheid en verscheidenheid van de methodologie. Onderzoekers komen immers in aanraking met verschillende onderzoeksdisciplines, die elk hun eigen methode van onderzoek hebben. Het vak biedt handvatten om hiermee op een correcte en adequate wijze om te gaan.
Daarnaast komen verschillende visies op wetenschapsfilosofische onderwerpen aan bod, zoals ethiek en wetenschap, het doel van wetenschap, de vraag of wetenschap waardevrij is en de grenzen van wetenschap. Het doel van het vak is om te leren om wetenschapsfilosofische kennis toe te passen op de criminologie en aan de hand hiervan te reflecteren op het criminologisch vakgebied. Door toepassing van wetenschapsfilosofische kennis op situaties uit de praktijk van de criminologie leert u een onderbouwde en genuanceerde visie te ontwikkelen over de waarde van de aangeboden kennis in de studie, over de status van wetenschap in onze samenleving, en over toekomstige verantwoordelijkheden in de beroepspraktijk.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kunt u:

 • de verschillende wetenschapsfilosofische stromingen differentiëren;

 • beargumenteren wat de status is van wetenschappelijke kennis;

 • wetenschapsfilosofische vragen toepassen op de criminologie;

 • de hedendaagse visies op de verhouding tussen wetenschap en samenleving identificeren en toelichten;

 • ethische dilemma’s die samenhangen met de rol van wetenschap in onze samenleving kritisch bespreken en dit wetenschappelijk rapporteren

Rooster

Kies bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Docent(en): G. Odinot, E. Jaspers

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering vooraf opgegeven literatuur

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 4

 • Namen docenten: G. Odinot, E. Jaspers

 • Bij inschrijving voor een werkgroep verplichten studenten zich nadrukkelijk tot schriftelijke voorbereiding van en (inter)actieve deelname aan deze vorm van onderwijs.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: U dient de verplichte literatuur te bestuderen, opdrachten te maken en discussies te voeren.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen (70%).

 • Wetenschappelijk essay (30%)

Het eindcijfer voor het vak Wetenschapsfilosofie wordt vastgesteld aan de hand beide deelcijfers die afzonderlijk voldoende dienen te zijn. Zowel het tentamen als het essay kan worden herkanst.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege en werkgroepen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Wordt meegedeeld via Blackboard

Aanbevolen studiemateriaal
Wordt meegedeeld via Blackboard

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: G. Odinot

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: wekelijks inloopspreekuur (uitsluitend op afspraak via mail secretariaat)

 • Telefoon: 071 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: 09.00 tot 12.30 uur, van maandag t/m vrijdag

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl