Prospectus

nl en

Aux Armes, Citoyens! The French Revolution reconsidered

Course
2016-2017

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

De grote leuzen van de revolutie van 1789 spreken nog steeds tot de verbeelding. Ontwaakte hier een onderdrukt volk uit een eeuwenlange sluimer, werd hier de kiem gelegd van vrijheid en zelfontplooiing? De steun voor de Revolutie was aanvankelijk breed, de doorbraken op tal van terreinen blijven onmiskenbaar. Het revolutionair élan ging echter samen met een harde politieke machtsstrijd, een botsing van personen en groeperingen die niet uitsluitend in idealistische termen valt te beschrijven. Bovendien verschraalde de brede steun voor de Revolutie snel: in de loop van enkele jaren ontstond er een gewelddadige polarisatie tussen voor- en tegenstanders.

In dit werkcollege bekijken we de discussie over de oorsprong en het verloop van de revolutie in de recente geschiedschrijving. De revolutie van 1789 werd lange tijd gezien als het onvermijdelijke gevolg van langlopende sociale processen, zoals de ‘opkomst van de burgerij’. De geschiedschrijving van na 1960 haalde deze visie onderuit, en legde het accent op de politieke verwikkelingen. Na 1780 kwam overal in Europa de staat klem te zitten tussen enerzijds een schuldenlast die moeilijk met traditionele middelen was weg te werken, anderzijds een actief publiek dat alle uitwegen uit de crisis kritisch bekeek. Pogingen tot hervorming liepen in Frankrijk en elders uit op ongeregeldheden en revolutie; dat proces kreeg een eigen dynamiek, die samen met de langdurige oorlogvoering het gezicht van Europa veranderde.

In de jaren 1780-1820 werden staatsmacht en legitimiteit opnieuw gedefinieerd: dit BA Werkcollege sluit daarom direct aan bij het KC ‘Grenzen van de macht’.

Politieke, sociale, culturele en militaire invalshoeken zijn mogelijk voor het individuele onderzoek, dat zich ook kan uitstrekken tot de periode van Napoleon. Het is ook mogelijk de veranderende reputatie van één figuur in de geschiedschrijving te traceren, zoals Sieyès, Danton of Robespierre. Frankrijk staat centraal, maar de omliggende gebieden kunnen evenzeer onderwerp van onderzoek vormen. De literatuur zal veelal Engelstalig zijn, al is kennis van andere talen voor het eigen onderzoek een groot voordeel.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

De student kan:

 1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
 2. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
 3. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
 4. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.
 5. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties.
 2. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

 1. De student doet overzichtskennis op van de Franse revolutie;
 2. De student herkent de contouren van het historiografisch debat over de revolutie;
 3. De student verkrijgt inzicht in het spanningsveld tussen ‘contingency’ en de ‘grand narratives’ van de
 4. De student doet een eerste verkenning in online en in druk beschikbare primaire bronnen over de revolutie.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen college: 12 × 2 uur = 24 uur

 • Voorbereiden college, inclusief opdrachten: 12 × 6 = 72 uur

 • Voorbereiden mondelinge presentatie:16 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 168 uur

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2-4, 8-11

 • Synopsis (voorstadium vanwerkstuk)
  Getoetste leerdoelen: 1-4, 8-11

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-4

 • Opdrachten per week (KAVV’s over twee teksten van de gezamenlijk te lezen literatuur en toelichting daarop in de werkcolleges)
  Getoetste leerdoelen: 2-5; 8-11

Weging

Werkstuk (waarin verwerkt de beoordeling van de synopsis): 70 %
Mondelinge presentatie en schriftelijke opdrachten totaal: 30 %

De toetsonderdelen en de weging daarvan worden in de cursushandleiding en in het eerste college nader toegelicht.

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor de deadline voor het inleveren van de werkstukken zie overzicht deadlines

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Voor de deadline zie overzicht deadlines

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • aankondigingen;

 • cursushandleiding;

 • teksten;

 • uitwisseling en peer review.

Literatuur

Ter inleiding: William Doyle The French Revolution. A very short introduction (Oxford 2001)
Andere literatuur wordt voor het college op Blackboard bekend gemaakt.
h3. Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Prof.dr. J.F.J. Duindam

Opmerkingen