Prospectus

nl en

The History of Spain

Course
2016-2017

Toegangseisen

Eisen waaraan de student moet voldoen om deze cursus te kunnen volgen.

Beschrijving

In deze collegereeks wordt een overzicht gegeven van de geschiedenis van Spanje vanaf de Middeleeuwen. In de colleges over de Middeleeuwen zal de aandacht uitgaan naar de verschillende vorstendommen die er destijds bestonden. De reeks vervolgt met de opbouw van Spanje als wereldmacht onder de Katholieke Koningen Ferdinand en Isabella en de Habsburgers Karel V en Filips II. In de zeventiende eeuw slaagde men er niet in de dominante positie van Spanje in de internationale politiek te behouden. Nagegaan zal worden welke interne en externe factoren daartoe hebben bijgedragen. Ook de moeizame modernisering van de Spaanse samenleving in de achttiende, negentiende en twintigste eeuw zal worden belicht. Achtergronden, verloop en gevolgen van de Spaanse Burgeroorlog, alsook de dictatuur van Franco zullen de belangrijkste onderwerpen van de colleges over de twintigste eeuw zijn. De overgang van de Franquistische dictatuur naar het hedendaagse democratische Spanje vormt het sluitstuk van de collegereeks.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

  1. De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.
  2. De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten uit vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort; bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

De student:
4. verwerft kennis over en inzicht in de geschiedenis van Spanje.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

  • bijwonen college: 26 uur

  • voorbereiding college en tentamens en afleggen tentamens: 114 uur

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:
Deeltoets 1: take home-tentamen (in de toetsweek halverwege het semester)
Deeltoets 2: schriftelijk tentamen met essayvragen (aan het einde van het college)

Weging

Deeltoets 1: 30%
Deeltoets 2: 70%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

  • De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

  • Aan het hertentamen kan alleen worden deelgenomen indien het eindcijfer onvoldoende is.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • het beschikbaar stellen van presentaties

  • het inleveren en nakijken van het take-home tentamen.

Literatuur

-Raymond Fagel en Eric Storm, ed., Het land van Don Quichot. De Spanjaarden en hun geschiedenis (Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam 2011), isbn: 978 90 253 6884 5. Ook verkrijgbaar als e-boek.

Verder maken studenten een keuze tussen drie boeken. Iedereen bestudeert dus Het land van Don Quichot en één ander boek:

-Jeff Fynn-Paul, Rise and fall of an Iberian bourgeoisie. Manresa in the late middle ages 1250-1500 (Cambridge University Press 2015) isbn: 9781107091948 of:

-Henry Kamen, Imagining Spain: Historical Myth and National Identity (New Haven: Yale University Press, 2008) isbn: 13: 9780300191110 of:

-Paul Preston, The Spanish Civil War. Reaction, revolution and revenge (Harper Collins 2006; isbn: 978-0-393-32987-2 ). Geen oudere edities toegestaan. Ook verschenen als Een kleine geschiedenis van de Spaanse Burgeroorlog (uitgeverij Atlas, Amsterdam en Antwerpen 2006).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. R.P. Fagel

Opmerkingen

Enkele colleges mogelijk in het Engels