Prospectus

nl en

Taalfilosofie

Course
2016-2017

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

De cursus geeft een overzicht van twee hoofdlijnen in de twintigste-eeuwse wijsbegeerte van de taal, namelijk de referentietheorie van Frege, Russell, Kripke en anderen, en de taaldadentheorie van John Austin en John Searle. Tevens worden verbanden met de metafysica en de epistemologie belicht aan de hand van vooronderstellingen in de referentietheorie.

Leerdoelen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de belangrijkste taalfilosofische theorieën van de twintigste eeuw (Frege, Russell, Kripke, Austin, Searle, en anderen);

 • de context waarbinnen deze zijn ontstaan;

 • de hoofdpunten van de kritiek die op deze theorieën zijn geformuleerd.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • zowel mondeling als schriftelijk eigen kritische standpunten te formuleren en te beargumenteren met betrekking tot de behandelde filosofische posities binnen de taalfilosofie van de twintigste eeuw.

Rooster

Zie roosterpagina BA Wijsbegeerte
BA Wijsbegeerte 2016-2017 (Standaardtraject), tweede jaar.

Onderwijsvorm

 • Gecombineerd hoor-/werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen colleges: 13 × 2 = 26 uur

 • Voorbereiden colleges en bestuderen literatuur: 14 × 4 = 56 uur

 • Voorbereiden en maken van midterm take home-tentamen: 20 uur

 • Voorbereiden en maken van take home-eindtentamen: 38 uur

Toetsing

 • Mid-term tentamen (take-home)

 • Eindtentamen (take-home)

De take home tentamens bevatten gerichte vragen over de stof van de cursus en een (keuze uit een) aantal essay-opdrachten.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen, waarbij het resultaat van een deeltoets onvoldoende kan zijn.

Herkansing

Voor de cursus wordt één herkansing aangeboden over de volledige stof, bestaande uit een take-home tentamen. Het cijfer van de herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers.

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit één take home-tentamen, dat de volledige leerstof beslaat. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen en het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.
Daarnaast is inschrijving voor de cursus via uSis verplicht (zie onder).

Literatuur

 • Literatuur wordt ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Inschrijven voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis is beschikbaar op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de inschrijving in uSis gebruik te maken van het studieactiviteitsnummer. Het studieactiviteitsnummer is te vinden in het college- en tentamenrooster in de kolom “uSis-Actnr.”

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Prof. dr. B.G. Sundholm

Opmerkingen

Niet van toepassing.