Prospectus

nl en

Sociolinguistics

Course
2016-2017

Toegangseisen

Geen. Inschrijving voor de werkgroepen van dit vak gebeurt via de administratie. Eerstejaars Taalwetenschapstudenten worden automatisch ingeschreven voor werkgroepen. Andere studenten dienen contact op te nemen met de studiecoördinator, Else van Dijk .

Beschrijving

In dit vak bestuderen we de wijze waarop taal gebruikt wordt in de context van de maatschappij, onder meer als middel om sociale cohesie en sociale verscheidenheid te definiëren en te onderhouden. Groepsidentiteit staat hierbij centraal. Zoals we zullen zien kunnen groepen door allerlei verschillende factoren gedefinieerd worden, zoals etniciteit, gender, leeftijd of (sociaaleconomische) klasse. Enerzijds krijg je tijdens het hoorcollege een overzicht van verschillende kwantitatieve en kwalitatieve methodes die binnen de sociolinguïstiek het meest gangbaar zijn. Anderzijds gaan we kijken naar micro- en macrovariatie in taalgebruik, zoals we die vinden in taalvarianten als ebonics, de zogenaamde boku/watasi-taal in het Japans en Valley Girl speech, maar ook bij diglossie en taalregisters. Daarbij zullen we meertaligheid, taalcontactverschijnselen, “folk linguistics” en taaldood behandelen met betrekking tot Europa en de rest van de wereld. In de werkgroepen worden aan de hand van het leeswerk wekelijks opdrachten besproken. Daarnaast wordt er, onder begeleiding van de docent, een empirisch onderzoekje gedaan over een actueel onderwerp uit de sociolinguïstiek.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus beschikken studenten over

 • kennis van de gangbare theorieën en de problematiek van de sociale functie van taal

 • inzicht in de aard van regionale en sociale variatie in taal

 • inzicht het gebruik van taal als machtsmiddel

 • kennis van en inzicht in het gebruik van verschillende methoden bij het analyseren van verbale en non-verbale kenmerken van taaluitingen van verschillende sociale, etnische, gender-groeperingen en van informele en formele registers, in heden en verleden

 • vaardigheden in het doen van een empirisch onderzoekje op het terrein van een onderwerp binnen de sociolinguïstiek en in de verslaglegging van de resultaten daarvan.

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege (1 uur per week)

 • Werkcollege (1 uur per week)

Studielast

 • totale studielast voor de cursus (aantal EC x 28 uur): 140 uur

 • uren die aan het volgen van college worden besteed (2 uur p.w. x 13 weken): 26 uur

 • tentamen: 2 uur

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur, tijd voor het maken van opdrachten, voorbereiding op het college: 97

 • tijd voor het schrijven van een werkstuk (inclusief onderzoek): 15 uur

Toetsing

 • schriftelijk tentamen met gesloten vragen (multiple choice) (60%)

 • werkstuk, paper e.d. (30%)

 • mondelinge bijdrage aan de cursus (10%)

De herkansing bestaat uit dezelfde onderdelen.
Geen van de deelcijfers mag lager zijn dan 5.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • weekprogramma (leeswerk + wekelijkse opdrachten), inleveren gemaakte opdrachten (SafeAssign of Turnitin), contact studenten en docenten, mededelen cijfers.

Literatuur

Mesthrie, Rajend, Joan Swann, Anna Deumert and William L. Leap (2009), Introducing Sociolinguistics [2nd ed.], Edinburgh: Edinburgh University Press

Aanmelden

Studenten dienen zichzelf in te schrijven voor tentamens en hoorcolleges via uSis. Inschrijving voor de werkgroepen van dit vak gebeurt via de administratie. Eerstejaars Taalwetenschapstudenten worden automatisch ingeschreven voor werkgroepen. Andere studenten dienen contact op te nemen met de studiecoördinator, Else van Dijk .

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met één van de docenten:
Simanique Moody
Dick Smakman

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk