Prospectus

nl en

populaire Genres in Latin American Culture

Course
2016-2017

Toegangseisen

Hoofdvakstudenten die deze cursus willen volgen dienen minimaal de propedeusevakken van Latijns-Amerikastudies te hebben afgerond.

Beschrijving

In deze cursus zal de student kennis maken met culturele uitingen in het alledaagse leven in de regio We zullen een grote diversiteit aan culturele uitingen bekijken, luisteren en lezen die ontstaan zijn op straat, in bepaalde wijken, op de televisie en in mass-media. In de populaire ranchero, bolero en de hedendaagse hiphop zijn thema’s als gender en etniciteit te vinden. De student krijgt inzicht in de sociale en politieke ontwikkelingen in de regio via de analyse van muziek, tekst en film. Vaak is het concept cultuur alleen als high-culture benaderd, maar in deze cursus bekijken we ook de uitingen die traditioneel gezien meer als low-culture werden gezien. Ook bestuderen we culturele uitingen die op de grens zitten tussen high en low culture en die een dynamisch dialoog in gang zetten met de canon en de meer officiële cultuur. Grafische romans als nieuwe vorm van literatuur, en graffiti als beeldende straatkunst en als populair politieke vorm van protest zijn enkele van deze voorbeelden. Het gebruik van de telenovela als didactisch instrument in het creëren van een sociaal bewustzijn is een ander voorbeeld. We zullen stil staan bij zowel de specifieke vormen en kenmerken van populaire genres in film en literatuur als bij de sociale en interculturele betekenissen die hierin van belang zijn. De context van de specifieke regio en historische periode is daarin fundamenteel en concepten als globalisering, identiteit, representatie, productie en receptie spelen een rol in de kritische lezing die we maken van deze culturele uitingen.

Leerdoelen

 • Het toepassen van begrippen uit de algemene en Latijns-Amerikaanse literatuurwetenschap en Culturele Analyse bij het analyseren van Spaans-Amerikaanse culturele uitingen;

 • Het presenteren en schrijven van culturele analyses;

 • Kritisch leren lezen en denken;

 • Het oefenen van mondelinge en schriftelijke presentaties en discussies in het Spaans.

Rooster

Collegerooster LAS

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Zelfstudie

Studielast

Voor een vak van 5 EC= 140 uur.

 • 13 colleges van 2 c/u per week= 26 uur;

 • Voorbereiding discussies werkcolleges, presentatie en werkstuk: 44 uur;

 • Lectuur en zelfstudie= 70 uur.

Toetsing

Mondelinge presentatie van een analyse: 30%;
Schriftelijk opdrachten: 20%;
Deelname discussies werkcolleges: 10%;
Werkstuk (3500 woorden): 40%.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Een gecorrigeerde versie van het werkstuk kan een maand later ingeleverd worden. Daarna zal het eindcijfer definitief vastgesteld. Om deze regel te kunnen toepassen is het wel nodig om e originele versie van het werkstuk op tijd te hebben ingeleverd.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

De eerste week zal het programma, de informatie over het vak en de literatuur in Blackboard verschijnen.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dr. A.I. Churampi Ramírez

Studiecoördinator: M.A.G. van Leeuwen MA

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Er geldt aanwezigheidsplicht voor werkcolleges: 80%. Presentaties en meedoen aan discussies worden geëvalueerd tijdens werkcolleges. In geval van afwezigheid kan de presentatie niet worden herkanst.