Prospectus

nl en

Spanish Module 4

Course
2016-2017

Toegangseisen

Deze cursus is alleen voor hoofdvakstudenten.

Beschrijving

De cursus is gericht op het ontwikkelen van de taalvaardigheid op gevorderd niveau (B1-B2). Naast het trainen van de verschillende vaardigheden, is de cursus erop gericht de student dieper inzicht te verschaffen in de opbouw van geschreven teksten van verschillende aard. Veel aandacht zal worden besteed aan het oefenen in het aanbrengen van structuur in geschreven teksten, aan de selectie van de verschillende grammaticale opties en aan de keuze van het lexicon.

Het onderwijs in de schriftelijke taalvaardigheid wordt ondersteund door een practicumeis bestaande uit een aantal opdrachten die erop gericht zijn de leesvaardigheid en de schrijfvaardigheid te verhogen zodat de student een werkstuk kan schrijven. Sommige opdrachten worden tijdens de colleges gemaakt. Bij alle opdrachten wordt naast de grammaticale correctheid van het Spaans ook de coherentie van het geschreven stuk meegewogen. De mondelinge taalvaardigheid wordt geoefend in de vorm van een mondeling verslag van kleine opdrachten die thuis moeten worden voorbereid en discussies tijdens de werkcolleges.

Leerdoelen

Het ontwikkelen van taalcompetenties gerelateerd aan de drie disciplines binnen de opleiding:
luisteren B1+, lezen B1+, spreken B1+ en schrijven B1+.

Rooster

Collegerooster LAS

Onderwijsvorm

Werkcolleges en zelfstudie

Studielast

De totale studielast voor de cursus is 140 uur.

  • Colleges: 6 uur per week gedurende een blok;

  • Toetsen: 4 uur;

  • Voorbereiding en zelfstudie: 130 uur.

Toetsing

  • Deeltoets schriftelijk (en grammatica) 1 (35%);

  • Deeltoets schriftelijk (en grammatica) 2 (35%);

  • Mondeling (30%).

Weging

Het eindcijfer voor module 4 wordt als volgt bepaald: mondeling 30% en schriftelijk 70%.
Het eindcijfer komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. De afronding vindt plaats na berekening van het eindcijfer.

De cijfers van de deeltoetsen zijn geldig in het semester waarin zij zijn toegekend en het daarop aansluitende semester.

Herkansing

De herkansing (schriftelijk en mondeling) van module 4 Spaans vindt plaats aan het einde van het semester.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

Gálvez, D., Gálvez, N. and Quintana, L. (2016). Dominio: Curso de perfeccionamiento. Edelsa. ISBN: 978-84-9081-603-5
http://edelsa.es/venta/index.php?route=product/product&path=59_371&product_id=706

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Studiecoördinator: M.A.G. van Leeuwen MA

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Op BlackBoard wordt het programma een week voor de aanvang van de colleges gepubliceerd. Daarin staat ook vermeld wat de eerste collegeweek moet worden voorbereid. Studenten dienen het eerste college te beschikken over de syllabus.

Aanwezigheidsplicht

Er bestaat een aanwezigheidsplicht voor alle colleges. Studenten mogen maximaal 6 cu. verzuimen, wanneer daarvoor een geldige reden wordt aangevoerd en de student(e) zich op tijd heeft afgemeld.
Studenten met een verzuim van meer dan 6 cu. worden niet meer tot de colleges toegelaten, maar mogen wel deelnemen aan de examens. Gemiste colleges dienen door zelfstudie te worden gecompenseerd.