Prospectus

nl en

Noisy neighbours: the French Wars of Religion in a European context

Course
2016-2017

Toegangseisen

De propedeuse is voltooid en beide BA-Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

De Hugenotenoorlogen (in het Engels The French Wars of Religion) worden vaak gezien als een typisch Frans conflict. Veel historici hebben dit onderwerp dan ook als losstaand fenomeen bestudeerd. Deze historiografische praktijk doet echter geen recht aan de realiteit. De Hugenotenoorlogen waren het gesprek van de dag in heel West-Europa. Ze waren het onderwerp van vele nieuwspamfletten, vaak geïllustreerd met dramatische afbeeldingen, die in grote oplagen werden gedrukt. De Bartholomeusnacht was niet alleen traumatisch voor de Hugenoten, maar ook voor Protestanten in Duitsland, Nederland en Engeland. Het bloedvergieten in Frankrijk gold als een rampscenario dat zich ook in de rest van Europa kon voltrekken. Frankrijks buren bemoeieden zich daarom nadrukkelijk met het conflict. Via diplomatie, het financieren van de strijdende partijen, en zelfs via militaire interventie probeerden machthebbers in Duitsland, Nederland, Spanje en Engeland de uitkomst van het conflict te beïnvloeden. De Hugenoten op hun beurt roerden zich ook op het internationale toneel en speelden een belangrijke rol in de Nederlandse Opstand.

In dit werkcollege bestudeer je aan de hand van primaire bronnen de internationale dimensie(s) van de Hugenotenoorlogen. Een breed scala aan bronnen komt aan bod, zoals diplomatieke correspondentie, nieuwspamfletten, afbeeldingen en politieke traktaten. Deze bronnen vormen de basis voor discussies over beeldvorming, diplomatie en interventie. Je zal zelfstandig onderzoek verrichten en daar een werkstuk over schrijven.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 1. een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
 2. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.
 3. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.
 4. bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.
 5. bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.
 6. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort;

  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief.
 2. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;

  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 1. Verwerft kennis van de internationale dimensie van de Hugenotenoorlogen.
 2. Verwerft inzicht in de metholodogieën van transnationale geschiedenis.
 3. Heeft het vermogen om verschillende soorten bronnen, zowel tekst als beeld, te analyseren en deze te gebruiken voor een probleemgestuurd onderzoek.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen college: 26 uur

 • Voorbereiden college: 50 uur

 • Voorbereiden opdrachten: 20 uur

 • Voorbereiden presentatie: 20 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 164 uur

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 woorden, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  Getoetste leerdoelen: 1-5, 7-11

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-5, 7-11

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 6-10

Weging

Werkstuk: 70 %
Referaat: 20 %
Participatie en opdrachten: 10 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor de deadline voor het inleveren van de werkstukken zie overzicht deadlines

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Voor de deadline zie overzicht deadlines

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het beschikbaar maken van studiemateriaal.

Literatuur

 • M. Holt, The French Wars of Religion (Cambridge: Cambridge University Press, 1995 of 2005). Ook beschikbaar als e-book via de UB.

 • De overige literatuur zal via Blackboard bekend gemaakt worden.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Tot 1 augustus: Dr. J.A.M.vanTol

Dr. J. A. M. van Tol treedt per augustus in dienst van de Universiteit Leiden. Zijn nieuwe contactgegevens zullen zo snel mogelijk hier bekend worden gemaakt. ### Opmerkingen

Geen