Prospectus

nl en

Speech Sounds of the World

Course
2016-2017

Toegangseisen

Geen. Inschrijving voor de werkgroepen van dit vak gebeurt via de administratie. Eerstejaars Taalwetenschapstudenten worden automatisch ingeschreven voor werkgroepen. Andere studenten dienen contact op te nemen met de studiecoördinator, Else van Dijk .

Beschrijving

Door de colleges en de oefensessies krijgen de studenten vaardigheden in het produceren, herkennen, transcriberen en analyseren van spraakklanken. De studenten worden geconfronteerd met bekende en onbekende klanken en klanksystemen: medeklinkers, klinkers, toon.

Leerdoelen

Deze cursus heeft een vierledig doel:

  • het leren produceren van spraakklanken

  • het leren herkennen van spraakklanken

  • het leren van de symbolen van het IPA (International Phonetics Association) alfabet voor het transcriberen van spraakklanken

  • het leren analyseren en definiëren van spraakklanken

Rooster

Collegerooster

Eerst één uur gezamenlijk college. Daarna worden de studenten in groepen ingedeeld. Er zijn 2×2 oefensessies.

Onderwijsvorm

Hoorcollege met oefensessies.

Studielast

  • Totaal 140 uur (5 EC)

  • Colleges: 13×2= 26 uur

  • Tentamens 5 uur

  • Literatuur 109 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen met kort mondeling gedeelte; tussentoets halverwege het semester.
Tussentoets: 30% (kan herkanst worden)
Eindtentamen 70%
Herkansing: alleen over eindtentamen.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Opgave tijdens college.

Aanmelding

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Studenten dienen zichzelf in te schrijven voor tentamens en hoorcolleges via uSis. Inschrijving voor de werkgroepen van dit vak gebeurt via de administratie. Eerstejaars Taalwetenschapstudenten worden automatisch ingeschreven voor werkgroepen. Andere studenten dienen contact op te nemen met de studiecoördinator, Else van Dijk .

Contact

Dr. M.G. (Maarten) Kossmann

Opmerkingen

Er wordt 1 uur college gegeven, gevolgd door 1 uur oefensessie. Na een algemene inleiding worden de volgende categorieën klanken achtereenvolgens behandeld: plosieven, fricatieven, nasalen, klinkers, lateralen, r-klanken, ejectieven, implosieven, approximanten, dubbele plosieven en click-klanken. Er is vanaf de eerste les veel aandacht voor toon.