Prospectus

nl en

Seminar BA2 Visual Arts/Design: Grafic ...

Course
2016-2017

Toegangseisen

Propedeuse

Beschrijving

Grafische Kunsten Nu: ontwikkelingen en uitdagingen van de hedendaagse Nederlandse prent- en tekenkunst
Hedendaagse Nederlandse prent- en tekenkunst is een spannend en belangrijk verzamelgebied van de bijzondere collecties in de UBL. Het betreft werk van jonge grafici die de grenzen verkennen van het medium en van de technieken. In de werkgroep wordt onderzoek gedaan naar deze uiteenlopende groep grafici en hun ideeën. Wat trekt hen aan in het grafische medium, waar staan zij voor en hoe brengen zij dat in beeld? Voorbeelden van veelbelovende kunstenaars zijn Guiseppe Setola, Annesas Appel, Nour-Eddine Jarram, Philip Akkerman, Dick Cassée en vele anderen. Wij zullen een atelier bezoeken, een grafische werkplaats en een grafisch kunstenaar zal een gastcollege geven. Het uitgangspunt vormt het materiaal aanwezig in de bijzondere collecties van de UBL.
Het doel van deze werkgroep is om ontwikkelingen en uitdagingen van de hedendaagse grafische kunsten te bestuderen en in kaart te brengen.

Leerdoelen

 • Zelfstandig kunnen werken met de middelen om onderzoek te doen naar hedendaagse prenten en tekeningen; teksten over een specifiek onderwerp m.b.t. de grafische kunsten (in context) analytisch kunnen lezen, en er een beredeneerd oordeel over kunnen formuleren en presenteren, zowel schriftelijk als mondeling.

 • Verantwoord kunnen omgaan met kostbaar materiaal uit de bijzondere collecties van de UBL en dit ook kunnen uitdragen.

 • Inzicht hebben in de verschillende grafische technieken die hedentendage worden gebruikt

 • Vaardigheid ontwikkelen met het vinden van specifieke informatie over de hedendaagse grafische kunsten.

 • Binnen het hoofdthema van het werkcollege zelfstandig een onderwerp kiezen en dit kunnen motiveren.

 • Een relevante vraagstelling gedetailleerd kunnen uitwerken en daarbij al in een vroeg stadium een passende lijst met relevante informatie kunnen opstellen.

 • Inzicht hebben in actuele (theoretische) benaderingen inzake de bestudering van de prentkunst

 • Een visueel ondersteund referaat van 10 minuten over deze vraagstelling kunnen voorbereiden en presenteren, en daarbij effectief op vragen en opmerkingen van docent en medestudenten kunnen reageren.

 • Een bijbehorend, helder geformuleerd werkstuk van circa 3000 woorden, exclusief noten en literatuur kunnen schrijven.

Rooster

Zie roosterpagina Kunstgeschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Er is aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. (Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.)

Studielast

Totale studielast: 5 × 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen college:

 • Voorbereiden college:

 • Studiebegeleiding:

 • Bestuderen Literatuur:

 • Maken opdracht(en):

 • Voorbereiding voor toetsing:

 • Toetsing:

 • Vrij aan te vullen onderdelen:

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

 • 26 uur: Deelname werkcollege bijeenkomsten (2 uur p.w. x 13 weken)

 • 10 uur: Opdrachten

 • 10 uur (2 × 5 uur): Excursies

 • 16 uur: Voorbereiding referaat en maken presentatie (PowerPoint)

 • 78 uur: Uitwerken van opdrachten, onderzoek en schrijven eindwerkstuk
  140 uur

Toetsing

Toetsing wordt gedaan aan de hand van het samenstellen van een portfolio en en het verzorgen van een presentatie.

A Samenstelling van een portfolio
(dit onderdeel bepaalt in totaal 80% van het eindcijfer)

 • Uitvoerige technische beschrijving van een prent en een tekening (5%)

 • Onderzoeksvoorstel met informatieverslag (10%)

 • 2 excursies (5%)

 • Werkstuk van ca. 3000 woorden over een voor de werkgroep relevant onderwerp (60%)

 • B. Mondelinge presentatie van het onderzoek

 • De presentatie wordt ondersteund door een PowerPoint en van relevant materiaal uit de bijzondere collecties (20%)

Compensatie: Alle onderdelen, behalve de excursies, moeten worden afgesloten met minimaal een 6. Het eindcijfer wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van alle onderdelen. Voor de excursies is een actieve deelname verplicht, maar er wordt geen cijfer gegeven. In het geval van afwezigheid bij een of twee excursies wordt een vervangende opdracht gegeven. Herkansing: één herkansing per onvoldoende onderdeel. Voor het onderdeel Mondelinge presentatie zal indien nodig een vervangende opdracht worden geformuleerd.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Berichten

 • Beschikbaar stellen van studiemateriaal

 • Samenvattingen en PowerPoints

 • Opdrachten

 • Inleveren van opdrachten via Turnitin

Literatuur

 • Literatuur wordt opgegeven tijdens de bijeenkomsten.

 • Artikelen over moderne en hedendaagse prent- en tekenkunst uit een in november te verschijnen bundel ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het Prentenkabinet (bij LUP).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Drs. N.L Bartelings
Tel. 06-27021185

Opmerkingen

Maximaal 20 deelnemers.
Benodigdheden: potlood en liniaal.

In november 2016 opent een tentoonstelling van hedendaagse tekeningen en prenten van de Leidse universiteit in het gebouw van de kunstenaarsvereniging Ars Aemula Naturae, Pieterskerkgracht 9a, 2311 SZ Leiden. Breng vooral een bezoek aan deze tentoonstelling, want in de colleges komen wij daarop terug. Informatie over de exacte datum tref je in oktober aan op de website van de UBL.