Prospectus

nl en

Medieval Art and Architecture 400-1300

Course
2016-2017

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

Dit inleidende hoorcollege geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de architectuur, beeldende kunst en kunstnijverheid van de periode van de middeleeuwen, beginnend bij het christendom onder Constantijn de Grote en doorgaand tot circa 1300. De cursus is thematisch van opzet. In de colleges:

 • worden de belangrijkste kunstuitingen uit genoemde periode binnen de historische context onder de loep genomen (architectuur, beeldhouwkunst, boekproductie en glasschilderkunst);

 • wordt ruim aandacht gegeven aan het contemporaine bronmateriaal en de historiografie;

 • komen ook zaken aan de orde als de diverse kloosterordes, liturgie, iconografie en de relatie tussen kunstenaar en opdrachtgever.

Aan het college is tevens een verplichte eendaagse excursie naar Utrecht verbonden, waar een bezoek wordt gebracht aan de restanten van de elfde-eeuwse kerken aldaar, aan de Domkerk en aan Museum het Catharijneconvent.

Leerdoelen

 • Ervaring in het kijken naar en begrijpen van middeleeuwse artefacten.

 • Inzicht in wat het kennisgebied middeleeuwen in Europa – globaal de periode van 400-1300 – behelst.

 • Kunnen omgaan met middeleeuwse bronnen en de dateringproblematiek ten aanzien van middeleeuwse objecten.

 • Selecte artefacten die representatief zijn voor de middeleeuwse architectuur, beeldende en toegepaste kunsten kunnen herkennen en dateren.

 • Inzicht in de historische, culturele en liturgische context waarin middeleeuwse objecten functioneren.

 • Inzicht, ook op basis van visuele analyse, in het functioneren van kunst, en de relatie tussen kunstenaar en opdrachtgever.

 • Elementair inzicht in het herkennen van een stijlhistorische ontwikkeling binnen de genoemde periode.

 • Bekendheid met verschillende wetenschappelijke benaderingen m.b.t. middeleeuwse artefacten.

Rooster

Voor het definitieve rooster zie de Rooster Bachelor Kunstgeschiedenis van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Excursie

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

28 uur: Deelname colleges: 4 uur p.w. x 7 weken
84 uur: Voorbereiding colleges: bestudering verplichte literatuur en collegestof (ca. 6 uur per college x 14 colleges)
18 uur: Een schriftelijke opdracht en voorbereiding van het tentamen
08 uur: Excursie Utrecht
02 uur: Tentamen
—-
140 uur

Toetsing

 • Take-home tentamen (30%): kort essay (naar aanleiding van de excursie).

 • Eindtoets (70%): schriftelijk tentamen met enkele essayvragen (na het laatste college).

Compensatie: het gewogen gemiddelde over de twee deelcijfers moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma). Cijfers lager dan 5.0 voor de afzonderlijke deeltoetsen zijn niet toegestaan.
Herkansing: één herkansing per onvoldoende deeltoets.

Blackboard

Op Blackboard vindt de student allereerst een omschrijving van het programma. Onder ‘Course documents’ komen de PowerPoints van de colleges te staan. Onder ‘Assigments’ vindt de student een omschrijving van de schriftelijke opdracht die 30% van het eindcijfer voor dit vak uitmaakt. Onder ‘Assignments’ kunnen ook de schriftelijke opdrachten worden ge-upload.

Literatuur

 • Fred S. Kleiner, Gardner’s Art through the Ages. A Global History (15th edition, International Edition). Belmont: Wadsworth Cengage Learning, 2016. [ISBN-13: 9781285754994 / ISBN-10:1285754999]

 • Aanvullende artikelen zullen op blackboard worden geplaatst.

Per college wordt een voorgeschreven aantal pagina´s literatuur opgegeven (zie Blackboard). Deze literatuur dient voorafgaand aan het desbetreffende college gelezen te worden.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Mw Dr. E. (Elizabeth) den Hartog

Opmerkingen

N.v.t.