Prospectus

nl en

Modern and Contemporary Art and Photography

Course
2016-2017

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis. Bovendien zou de student op academisch niveau globale kennis van en inzicht in de geschiedenis van de kunstproductie in het Westerse cultuurgebied opgedaan moeten hebben, in het bijzonder van de periode vóór 1800.

Beschrijving

De beeldende kunst van de nieuwste tijd kent een grote variatie. Om daar wegwijs in te worden behandelen wij aan de hand van thema’s verschillende aspecten van de moderne kunst en van onderzoek op dit gebied. Termen zoals romantisch, avant-garde, expressie, verbeelding, het sublieme, realisme, abstractie, formalisme en modernisme lopen als rode draden door de kunst vanaf 1800 tot heden. Actuele onderwerpen zoals postmodernisme, digitale fotografie, videokunst en de mondiale kunstwereld maken uiteraard ook deel uit van dit blok. Afhankelijk van het thema zal de vorm, het medium, de inhoud of de functie van kunstwerken centraal staan. Ook de discussie over wanneer de ‘oude beeldende kunst’ in de ‘moderne beeldende kunst’ overgaat speelt een rol in deze collegereeks. De klassieke indeling in stromingen, zoals in de overzichtswerken van de kunstgeschiedenis, verliezen we zeker niet uit het oog, maar een thematische aanpak laat beter de verbanden zien.

Leerdoelen

  • Bekendheid met belangrijke kunstobjecten uit het recente verleden en inzicht hebben in veel bestudeerde vraagstukken uit het onderzoeksveld van de moderne en hedendaagse kunst.

  • Kunnen herkennen en dateren van objecten uit de kunstgeschiedenis van de nieuwste tijd, deze kunnen plaatsen binnen de stijlhistorische ontwikkelingen en historische en culturele contexten waarin de objecten functioneren.

  • Weten hoe technische en materiële aspecten van de kunstproductie na 1800 (industriële productie van verfstoffen, fotografische technieken, video, etc.) de verschijningsvorm van artefacten kunnen bepalen.

  • Een kritische instelling hebben ten aanzien van kunsthistorische literatuur.

Rooster

Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina Kunstgeschiedenis van de opleiding.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

28 uur: Deelname colleges (2 uur p.w. x 14 weken)
48 uur: Feitenkennis opdoen a.h.v. onder meer handouts en PowerPoints
20 uur: Samenvattingen/schema’s maken ter voorbereiding tentamen
04 uur: Toetsing (2 × 2 uur)
40 uur: Literatuurstudie (200 pp à 5 pp per uur)
—-
140 uur

Toetsing

  • Deeltoets 1 (50%): schriftelijk tentamen met een paar korte open vragen en enkele essayvragen.

  • Deeltoets 2 (50%): schriftelijk tentamen met een paar korte open vragen en enkele essayvragen.

Compensatie: het gemiddelde over de beide deeltoetsen moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma). Cijfers lager dan 5.0 voor de afzonderlijke deeltoetsen zijn niet toegestaan.
Herkansing: één herkansing per onvoldoende deeltoets.

Blackboard

Blackboard Wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (zoals rooster, hand-outs, lijst tentamenstof, korte teksten voor tentamen en PowerPoint-Presentaties van de colleges) en mededelingen van docent.

Literatuur

  • Fred S. Kleiner, Gardner’s Art through the Ages. A Global History (15th edition, International Edition). Belmont: Wadsworth Cengage Learning, 2016. [ISBN-13: 9781285754994 / ISBN-10:1285754999]

  • Enkele teksten die op Blackboard geplaatst zullen worden.

Studenten wordt verzocht de literatuur voor een college voorafgaand aan dat college te lezen.

Aanmelden

Via uSis. (geldt niet voor eerstejaars propedeuse studenten Kunstgeschiedenis, welke groep voor dit werkcollege automatisch is aangemeld).

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Mw Dr. H.F. (Helen) Westgeest (coördinator)

Opmerkingen

N.v.t.