Prospectus

nl en

Islamic Art and Material Culture

Course
2016-2017

Toelatingseisen

Geen.

Beschrijving

De cursus Islamitische kunst en materiële cultuur biedt een inleidend overzicht van de kunst en materiële cultuur van het islamitische cultuurgebied vanaf de formatieve periode (7e-8e eeuw) tot nu toe. De hoorcolleges van de cursus hebben een thematische opzet met aandacht voor onderwerpen als tekst en kalligrafie, beeldverbod en beeldcultuur, bedevaart en kunst, moskee-architectuur en -decoratie; tombes en sectarische kunst, patronage, representatie en gender, paleisarchitectuur, waterarchitectuur, paradijs en (tuin)kunst, stedenbouw, en interculturalisatie. In de hoorcolleges wordt met name ingegaan op voor de Islamitische kunst relevante contexten zodat uitingen van kunst en materiële cultuur niet in isolement bekeken worden, maar juist in samenhang met de omgeving waarin ze geproduceerd werden/worden (tijd, plaats, religieus, sociaal, politiek domein etc.). De achtergrondliteratuur van de cursus behandelt diverse kunstuitingen (architectuur, kunsten van het boek, toegepaste kunsten etc.) in het islamitische cultuurgebied op een chronologische manier. Doordat de colleges en de achtergrondliteratuur een verschillende invalshoek hebben, maar wel nauw op elkaar aansluiten, ontstaat naast een samenhangend beeld ook diepergaand inzicht in de islamitische kunst en materiële cultuur in een brede context. Eenheid en diversiteit, dynamiek, interactie en ontwikkeling zijn de sleutelwoorden van deze cursus die beoogt het vaak monolithische en statische beeld van islam en islamitische kunst en cultuur te doorbreken.

Leerdoelen

De student verwerft goede kennis van de kunst en materiële cultuur van het islamitische cultuurgebied. De student(e) leert de achtergrondliteratuur op het gebied van de islamitische kunst en materiële cultuur zelfstandig te bestuderen aan de hand van studievragen (Blackboard) die voorbereiden op het eerste deeltentamen (50%) in de tussenweek.

Rooster

Zie het rooster op de opleidingswebsite.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Studielast

College: 13 × 2 = 26 uur
Bestuderen achtergrondliteratuur: 70 uur
Voorbereiden tentamens: 44 uur

Toetsing

  • Schriftelijk deeltentamen (50%) in de toetsweek tussen blok 3 en 4 over de zelfstandig gelezen achtergrondliteratuur.

  • Schriftelijk deeltentamen (50%) over de collegestof aan het einde van de cursus.

De deeltentamens kunnen niet worden herkanst. Als het gemiddelde van de twee deeltentamens lager is dan 5,49 kan eenmalig worden herkanst (herkansing geldt voor 100%) over het geheel (achtergrondliteratuur en collegestof).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van cursus-materiaal en -informatie.

Literatuur

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Studeren A la carte.
Contactonderwijs

Contact

Dr. H.P.A. Theunissen