Prospectus

nl en

Lineaire Algebra 2 NA

Course
2016-2017

Toegangseisen

Beschrijving

Het college Lineaire Algebra 2NA is een directe voortzetting van het eerstejaarscollege Lineaire Algebra 1NA. Enerzijds worden een aantal nieuwe onderwerpen behandeld, anderzijds wordt in dit college meer de nadruk gelegd op een abstractere benadering van de lineaire algebra. Er wordt tevens aandacht besteed aan een aantal toepassingen binnen de natuurkunde. Anders dan bij Lineaire Algebra 1NA wordt vanaf het begin ook aandacht besteed aan complexe vectorruimten.

Leerdoelen

 • Reële en complexe vectorruimten, lineaire deelruimte, basis

 • lineaire afbeeldingen, de matrix van een lineaire afbeelding

 • inwendige producten op vectorruimten

 • orthogonale projecties, orthonormale bases

 • basistransformaties

 • speciale afbeeldingen: hermitese, unitaire, orthogonale, normale afbeeldingen

 • kwadratische en hermitese vormen

 • spectraalstellingen

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege (2 uur p/w)
Werkcollege (2 uur p/w)

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met open vragen (3 uur)

 • (optioneel) deeltoets (2 uur)

 • (optioneel) huiswerk

Deelname aan de deeltoets is niet verplicht. Het cijfer telt voor 30% mee in het eindcijfer, de overige 70% komen voor rekening van het tentamen aan het eind van de cursus. Indien het toetscijfer lager is dan het tentamencijfer telt het tentamencijfer voor 100%.

Door het inleveren van huiswerk (5 of 6 keer) kan een bonus van maximaal 0,5 punt worden verdiend die bij het tentamencijfer wordt opgeteld. Inleveren van huiswerk is niet verplicht.

Na het tentamen is er (in hetzelfde cursusjaar) nog één keer de mogelijkheid om een hertentamen over de gehele stof af te leggen. Hierbij komt het toetscijfer en de huiswerkbonus te vervallen en is het eindcijfer gelijk aan het tentamencijfer. Voor de deeltoets en het huiswerk is er geen mogelijkheid tot herkansen.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard. Hier staat het programma van het college en werkcollege aangegeven en hier worden de huiswerkopgaven en een aantal oude tentamens beschikbaar gesteld. Ook is hier het collegedictaat met opgavenbundel te downloaden.
Voor toegang tot Blackboard is een ULCN-account nodig).Blackboard UL

Literatuur

Er is een collegedictaat en een opgavenbundel die via blackboard kunnen worden gedownload. Verder wordt gebruik gemaakt van het boek van Lineaire Algebra 1NA:
J.B.Fraleigh en R.A.Beauregard, Linear Algebra, 3rd edition, Addison-Wesley.

Contact

Dr. Robert-Jan Kooman
+31 71 527 7124
Contactgegevens docent: Dr. R.J. Kooman

Opmerkingen

Studenten die een dubbele bachelor Natuurkunde met Wiskunde of Sterrenkunde met wiskunde doen, volgen het vak Lineaire Algebra 2 samen met de wiskundestudenten.