Prospectus

nl en

De metamorfose(n) van Ovidius' Metamorfosen

Course
2015-2016

Toegangseisen

Het college is bestemd voor studenten GLTC (jaar 3). Deelnemers moeten over een propedeusebul GLTC beschikken.

Beschrijving

In dit werkcollege zullen we de Metamorfosen van Ovidius en hun latere ‘metamorfose(n)’ aan een nader onderzoek onderwerpen. Allereerst zullen daartoe de Metamorfosen zelf vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken. Hierbij komen onderwerpen aan bod als de genrekenmerken van het Ovidiaanse epos, Ovidius’ belangrijkste bronnen, de samenhang van de thema’s die aan bod komen, en het functioneren van het werk in de sociaalhistorische context van het augusteïsche Rome. Dit zullen we doen door een aantal kernpassages nauwkeurig te bestuderen.

Vervolgens zullen we kijken naar aan aantal voorbeelden van receptie van de Metamorfosen in later tijden, van de middeleeuwse Ovide moralisé tot Shakespeare’s Midsummernight’s dream. We zullen daarbij telkens de vraag stellen hoe deze teksten zich tot de oorspronkelijke versie verhouden, ofwel welke ‘metamorfose’ Ovidius heeft ondergaan. Welke elementen keren terug, wat wordt veranderd en waarom? Ontstaat er een voorkeur voor bepaalde verhalen? Aan de hand van deze vragen zullen we het proces van ‘receptie’ nader onderzoeken, niet alleen om te begrijpen hoe en waarom de Metamorfosen zo’n belangrijke rol hebben gespeeld in later tijden, maar ook om inzichtelijk te maken hoe deze latere metamorfosen onze eigen kijk op Ovidius nog steeds beïnvloeden.

Studenten houden tijdens dit college een mondelinge presentatie over een passage uit de Metamorfosen, en kunnen daarbij al naar gelang hun voorkeur kiezen voor een ‘klassieke’ benadering of een bespreking aan de hand van een voorbeeld van receptie.

Leerdoelen

Kennis en inzicht
De student beschikt over:

 • verruimende en verdiepende kennis van Ovidius’ Metamorfosen (I.i, ii, iv, vii; III.i);

 • een overzicht van de receptiegeschiedenis van Ovidius’ Metamorfosen (I.ii, vii);

 • verruimende theoretische kennis, bv. op het gebied van de literatuurtheorie, literatuursociologie, cultuurgeschiedenis en receptiestudies. De student is in staat om deze kennis toe te passen (I. vii; II.iii).

Vaardigheden
De student leert:

 • een specifieke tekstpassage te analyseren en interpreteren met kritisch gebruik van commentaren en secundaire literatuur (II.i, iii, iv; III.i, ii);

 • de in BA2/3 verworven vaardigheden te verdiepen (heuristische vaardigheden, kritische evaluatie van secundaire literatuur, toetsing van verschillende soorten bronnen, het uitwerken van een onderzoeksvraag). (I.vi, vii; III.i, onderzoeksvaardigheden);

 • een wetenschappelijke analyse van een specifieke tekstpassage te presenteren in een helder en beargumenteerd referaat van ongeveer 30 minuten met gebruik van relevante hulpmiddelen (handout en/of Powerpoint) (II.iii, iv, presentatie en schriftelijke vaardigheden);

 • constructieve kritiek op referaten te geven en ontvangen; actieve te participeren in wetenschappelijke discussies en het reflecievermogen op die discussies te vergroten. (mondelinge en samenwerkingsvaardigheden).

Rooster

Zie roosters Colleges BA3 Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege;

 • Zelfstandig leespensum.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • contacturen: 28 uur;

 • voorbereiding colleges: 42 uur;

 • voorbereiding tussentoets (herhalend): 8 uur;

 • voorbereiding referaat: 54 uur;

 • voorbereiding respons: 8 uur.

Toetsing

Het eindcijfer bestaat uit het gewogen gemiddelde van drie deelcijfers:

 • Leespensum uit Ovidius’ Metamorfosen (schriftelijk tentamen): 30%;

 • Mondelinge presentatie van ca. 30 min. met uitgebreide hand-out: 50%;

 • Respons op mondelinge presentatie van medestudent: 20%.

Herkansing
Het referaat kan niet herkanst worden. Er zijn wel herkansingen voor de toets (leespensum).

De deelname aan de colleges is verplicht en een voorwaarde om het college succesvol af te ronden.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard, voor het ter beschikking stellen van studiewijzers en ander materiaal.

Literatuur

Studenten moeten in ieder geval over een kritische editie van Ovidius’ Metamorfosen beschikken, bv.:

 • P. Ovidius Naso, Metamorphoses. Ed. R.J. Tarrant (Oxford UP, 2004);

 • P. Ovidius Naso, Metamorphoses. Ed. W.S. Anderson (Leipzig: Teubner, 1977).

Overige teksten zullen in een reader of via Blackboard beschikbaar gesteld worden. Een uitvoerige bibliografie wordt tijdens het eerste college uitgedeeld.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

 • Studenten kunnen ervoor kiezen hun bacheloreindwerkstuk te schrijven in aansluiting op het werkcollege Ovidius’ Metamorfosen. Ze kunnen hiervoor contact opnemen met de docent;

 • Werkcolleges zijn verplichte onderdelen van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 3). Studenten kiezen tenminste 1 werkcollege Grieks of Latijn en tenminste 1 werkcollege Grieks, Latijn, Antieke Wijsbegeerte of Oude Geschiedenis.

Contact

Mw. Dr. S.T.M. (Susanna) de Beer