Prospectus

nl en

Werkcollege Latijn: Het begin van de Tweede Punische Oorlog volgens Livius (boeken 21-25)

Course
2015-2016

Toegangseisen

Het college is bestemd voor studenten GLTC (jaar 3). Deelnemers moeten over een propedeusebul GLTC beschikken.

Beschrijving

Livius is de enige Augusteïsche prozaschrijver van belang die wij nog kennen. Daarnaast is hij een van de grootste en invloedrijkste historici van de Latijnse literatuurgeschiedenis. In dit college zullen wij kennismaken met zijn werk.

Centraal staan de eerste boeken van de derde decade die van de eerste jaren van de Tweede Punische Oorlog vertellen. Tijdens het college zullen o.a. de volgende vragen aan bod komen: welke rol spelen de Punische Oorlogen in het culturele geheugen van de Romeinen van de tijd van Augustus? Hoe beschrijft Livius de oorlog, de taktiek van de twee partijen en de protagonisten? Hoe verhoudt zich zijn beschrijving tot andere literaire werken die de Tweede Punische Oorlog beschrijven (o.a. Polybius, Silius Italicus)? Wat is Livius’ bedoeling met zijn geschiedswerk? Hoe past Livius’ werk bij de zogenoemde Augusteïsche propaganda?

Wij zullen de tekst van Livius vanuit literaire, cultuurhistorische en (minst de deelnemers er interesse vor hebben) ook linguistische invalshoek benaderen. Aan het einde zal in een korte appendix de receptie van de thematiek in latere tijden (m.n. de Renaissance) aan bod komen.

Leerdoelen

Kennis en inzicht
De student beschikt over:

 • kennis van het werk van Livius (I.i, ii, iv, vii; III.i);

 • een overzicht van de regeringstijd van Augustus en de Augusteïsche cultuur (I.iii);

 • inzicht in vergelijkende bestudering van Griekse en Romeinse intellectuele contexten tijdens het principaat (I.ii, iii);

 • inzicht in de Punische Oorlogen als een lieu de mémoire voor de Romeinse samenleving (I.iii, II.iii);

 • een overzicht van Romeinse concepten van hun geschiedenis en het belang van het verleden voor de tegenwoordige tijd (I.iii);

 • de vaardigheid om literaire teksten op culturele wijze te benaderen (I. vii; II.iii).

Vaardigheden
De student leert:

 • een specifieke tekstpassage te analyseren met kritisch gebruik van commentaren en secundaire literatuur (II.i, iii, iv; III.i, ii);

 • de in BA2/3 verworven vaardigheden te verdiepen (heuristische vaardigheden, kritische evaluatie van secundaire literatuur, toetsing van verschillende soorten bronnen, het uitwerken van een onderzoeksvraag). (I.vi, vii; III.i, onderzoeksvaardigheden);

 • een wetenschappelijke analyse van een specifieke tekstpassage te presenteren in een helder en beargumenteerd referaat van ongeveer 10-15 minuten met gebruik van relevante hulpmiddelen (handout en/of Powerpoint) (II.iii, iv, presentatie en schriftelijke vaardigheden);

 • een mondelinge presentatie uit te werken tot een wetenschappelijke paper (II.iv, III.ii, schriftelijke vaardigheden);

 • constructieve kritiek op referaten te geven en ontvangen; actieve te participeren in wetenschappelijke discussies en het reflecievermogen op die discussies te vergroten. (mondelinge en samenwerkingsvaardigheden).

Rooster

Zie roosters Colleges BA3 Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • contacturen: 3 uur x 14 weken = 42 uur;

 • voorbereiding 2 uur per college = 28 uur;

 • voorbereiding korte grammaticale presentatie = 20 uur;

 • schrijven van paper = 50 uur.

Toetsing

Het eindcijfer bestaat uit het gewogen gemiddelde van drie deelcijfers:

 • Vertaalpensum (schriftelijk) van de wekelijks voor te bereiden tekst: 25%;

 • Korte talige presentatie (10-15 minuten) van een stuk Latijnse tekst (bespreking van grammaticale, syntactische en eventueel tekstkritische problemen): 25%;

 • Paper: 50%.

Herkansing
Het eindcijfer (het gewogen gemiddelde van de drie deelcijfers) moet voldoende zijn. Indien het eindcijfer onvoldoende is, kan de student in overleg met de docent ofwel het vertaalpensum ofwel de paper herkansen.

De deelname aan de colleges is verplicht en een voorwaarde om het college succesvol af te ronden.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard. Met name de handouts van de bijeenkomsten zullen beschikbaar gesteld worden via Blackboard.

Literatuur

Ieder deelnemer word geacht de volgende teksteditie te kopen:

 • Titi Livi Ab urbe condita, recognoverunt C. Flamstead Walter et R. Seymour Conway. Oxford 1929 (en vaak herdrukt), Oxford Classical Text.

Commentaren op de derde decade:

De aparte edities van alle boeken van Livius die bij Les Belles Lettres verscheen (1947-2005) heeft altijd nuttige aantekeningen (in het Frans).

Een volledig (Duits) commentaar op Livius dat nog steeds onmisbaar is, is het oude werk van W. Weissenborn en M. Müller in 10 delen (1880-1924), herdruk Berlin 1962 (voor de derde decade is de indeling als volgt: boek 21-23 = deel 4, boeken 24-26 = deel 5, boek 27-30 = deel 6).
Er bestaat een beknopt Nederlands commentaar op de boeken 21 en 22: J.A.M. van der Linden, Zeist 1973 (2 delen).

Verder zijn er twee aparte boeken/commentaren op boek 21:

 • T. Walsh, Ab urbe condita liber XXI, London 1973;

 • U. Händl-Sagawe, Der Beginn des 2. Punische Krieges. Ein historisch-kritischer Kommentar zu Livius Buch 21, München 1995.

Verdere literatuur (passages uit andere boeken van Livius, teksten van ander antieke auteurs, te lezen artikelen etc.) worden via Blackboard beschikbaar gemaakt.

Een beknopte bibliografie zal aan het begin van het college bekend gemaakt worden; enkele standardwerken zullen op een leesplank in de Universiteitsbibliotheek geplaatst worden.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

 • Het wordt verwacht dat studenten al voor begin van het college boeken 21 en 22 van Livius in vertaling hebben gelezen en zich bovendien via een literatuurgeschiedenis over Livius geïnformeerd hebben;

 • Studenten kunnen ervoor kiezen hun bacheloreindwerkstuk te schrijven in aansluiting op het werkcollege. Ze kunnen hiervoor contact opnemen met de docenten;

 • Werkcolleges zijn verplichte onderdelen van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 3). Studenten kiezen tenminste 1 werkcollege Grieks of Latijn en tenminste 1 werkcollege Grieks, Latijn, Antieke Wijsbegeerte of Oude Geschiedenis.

Contact

Dhr. Dr. C.H. (Christoph) Pieper