Prospectus

nl en

Taal in de loop van de tijd

Course
2015-2016

Toegangseisen

Beschrijving

Taal verandert. Dit is gemakkelijk te herkennen als men bv. een Middelhoogduitse met een Nieuwhoogduitse tekst vergelijkt. Maar, hoe verschillend de diverse stadia van de Duitse taal op de eerste gezicht ook blijken te zijn, de kenmerkende veranderingen zijn systematisch, en oudere taalfasen hebben hun sporen in het huidige Duits achtergelaten.
Deze cursus verkent de geschiedenis van de Duitse taal van het Oudhoogduits tot het heden. Uitgaand van het tegenwoordige taalsysteem gaan we na, welke veranderingen tot het moderne Duits hebben geleid. Daarbij wordt duidelijk, a) welke veranderingsprocessen tot synchrone verschillen tussen het Nederlands en het Duits hebben geleid, en b) hoeveel gemeeschappelijks de twee talen nog steeds hebben. Verder maken studenten kennis met moderne theoretische benaderingen van taalverandering

Leerdoelen

De studenten zijn aan het eind van het semester in staat om:

  • centrale ontwikkelingsprocessen in de geschiedenis van het Duits te benoemen en die met de structuur van het huidige taalsysteem in verband te brengen;

  • het mogelijke invloed van verschillende factoren op taalverandering te benoemen en erover te reflecteren;

  • van de verworven kennis in een werkstuk op adequate wijze verslag te doen.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • Indienen van wekelijkse opdrachten bij de te lezen teksten.

  • Mondelinge presentatie (20%)

  • Mondeling tentamen (40%)

  • Werkstuk (40%).

  • Alle onderdelen moeten voldoende zijn.

Herkansing: het mondeling tentamen en het werkstuk kunnen worden herkanst.

Blackboard

Information, Hausarbeiten, Blackboard

Literatuur

Nübling, D. et al. (2010): Historische Sprachwissenschaft des Deutschen. Eine Einführung in die Prinzipien des Sprachwandels. Tübingen: Narr. 3. Aufl.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Via de docent dr. J. Jacobs

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-5272 2237. mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.