Prospectus

nl en

Wiskundige structuren

Course
2015-2016

Vakomschrijving
In dit college worden basisstructuren uit de algebra en de analyse behandeld. Eerst worden wat begrippen uit de verzamelingstheorie ingevoerd, inclusief het principe van volledige inductie. Uitgaande van axioma’s voor de natuurlijke getallen worden de verzamelingen van gehele getallen en van rationale getallen geconstrueerd, door middel van equivalentierelaties. Daarna ligt de nadruk op het geordende lichaam van de reële getallen, dat door axioma’s gekarakteriseerd zal worden. Vervolgens worden convergentie van rijen, continuïteit van reële functies en puntsgewijze en uniforme convergentie van functierijen behandeld. De nadruk bij dit alles zal liggen op bewijzen, en minder op vaardigheden.

In Leiden en Delft wordt hetzelfde dictaat gebruikt, een iets aangepaste versie van het dictaat van 2008.

Verplichte literatuur
Dictaat, zie blackboard of de webpagina van de docent.

Werkvorm
Hoor- en werkcollege.

Literatuur TUD
Hetzelfde dictaat.

Vakcode TUD
TW1010

Voorkennis
Wiskunde B, VWO

Tentaminering TUD
Schriftelijk tentamen en opdrachten

Tentaminering UL
Schriftelijk tentamen, huiswerkopdrachten en tussentoetsen

Links
Blackboard TUD
Blackboard UL