Prospectus

nl en

Latijnse literatuurgeschiedenis en pensum

Course
2015-2016

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 2) en kan gevolgd worden nadat de student de vakken Latijn: Retorica (BA1) én ofwel Latijn: Epiek (BA2) ofwel Latijn: Lyriek/Elegie (BA1) met goed gevolg heeft afgerond.

Beschrijving

Deze cursus bestaat uit twee delen: literatuurgeschiedenis en pensum.

Ten eerste wordt de geschiedenis van de Latijnse literatuur behandeld. Deze colleges zullen aansluiten bij de colleges Taaltraining Latijn in 2013-2014. (2.0 ec).

 • colleges literatuurgeschiedenis met voorbereiding;

 • S. Harrison (ed.) A Companion to Latin Literature, Blackwell 2005.

Ten tweede lezen de studenten zelfstandig een pensum Latijnse literatuur van gemiddelde moeilijkheidsgraad. De nadruk ligt hierbij op de technische beheersing van het Latijn: de toets omvat vertaalopdrachten en vragen over grammatica, vorm en stijl van de tekst; daarnaast worden er ook enige begripsvragen gesteld. De begeleiding van het pensum vindt plaats via Blackboard. Studenten moeten de volgende teksten lezen:

 • Sallustius De Catilinae coniuratione capita 1-10, 20-22 en 51-61 met commentaar Ramsey en de rest van het werk in vertaling (1.5 ec);

 • Ovidius Metamorphoses boek 13 met commentaar Hopkinson (1.5 ec).

Leerdoelen

Kennis en inzicht
De student heeft:

 • overzichtskennis van de Latijnse literatuurgeschiedenis. (I.ii, vii)

Vaardigheden
De student leert:

 • zelfstandige lees-, vertaal- en interpretatievaardigheden van Latijnse historiografie en epiek: het formuleren van een vertaling gelezen stof en ontwikkeling van interpretatieve vaardigheden met behulp van de in het vak gangbare hulpmiddelen. (I.i; II.i, iii, vii)

 • open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Griekse tekst en over de inhoud van de gelezen stof te beantwoorden. (II.i)

 • de op college behandelde informatie te verwerken in korte essayvragen. (schriftelijke presentatievaardigheden)

Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht van Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Zie roosters Colleges BA2 Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (literatuurgeschiedenis) en begeleide zelfstudie (pensum).

Studielast

De studielast bedraagt 5.0 EC × 28 uur = 140 uur:

 • Contacturen: 7 × 2 uur per week = 14 uur;

 • Voorbereiding colleges en literatuurgeschiedenis = 42 uur;

 • Zelfstudie Sallustius = 42 uur;

 • Zelfstudie Ovidius = 42 uur.

Toetsing

Tussentoets en schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen. Bij de tussentoets wordt één onderdeel afgelegd: Sallustius (1.5 EC); bij de eindtoets Latijn worden de resterende onderdelen afgelegd: Ovidius (1.5 EC) en Literatuurgeschiedenis (2.0 EC)

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, waarbij alle deelcijfers voldoende moeten zijn (minimaal een 5.5). Er zijn drie deelcijfers: Sallustius (1.5 EC), Ovidius (1.5 EC) en Latijnse literatuurgeschiedenis (2.0 EC). Daarbij gelden de volgende regels:

a) voor ieder onderdeel moet minimaal een 5.5 behaald worden;
b) onvoldoende deeltoetsen mogen herkanst worden: een onvoldoende tussentoets wordt herkanst bij de eindtoets, een onvoldoende eindtoets wordt herkanst bij de herkansing;
c) voldoende deelcijfers blijven gedurende het gehele studiejaar staan maar vervallen daarna;‬
d) onderdelen waarvoor een 5.5 of hoger is gehaald mogen niet herkanst worden in de hoop op een (nog) hoger cijfer (“positief herkansen”).

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • het beantwoorden van vragen;

 • het ter beschikking stellen van hand-outs en PowerPoint-presentaties;

 • vragen over de lectuur kunnen gesteld worden via Blackboard (Forum), per e-mail en op college.

Literatuur

Sallustius:

 • Sallustius, De Catilinae coniuratione capita 1-10, 20-22, 51-61 en de rest van het werk in vertaling;

 • tekst en commentaar: J.T. Ramsey (ed.) Sallust’s Bellum Catilinae. Edited with Introduction and Commentary, Oxford 2007.

Ovidius:

 • Ovidius, Metamorphoses boek 13;

 • tekst en commentaar: N. Hopkinson (ed.) Ovid Metamorphoses book XIII. Cambridge 2000.

Literatuurgeschiedenis:

 • S. Harrison (ed.) A Companion to Latin Literature, Blackwell 2005.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

De ervaring leert dat ‘Latijnse literatuurgeschiedenis en pensum’ een zwaar studieonderdeel is. Studenten wordt aangeraden tijdig te beginnen met de lectuur van Sallustius en Ovidius.

Contact

Susanna de Beer